Науково-дослідна лабораторія проблем правового та организаційного забезпечення діяльності Міністерства

Основні напрями діяльності

 • дослідження правових та організаційних проблем діяльності Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі - ЦОВВ);
 • моніторинг стану нормативно-правового забезпечення діяльності Міністерства та ЦОВВ;
 • підготовка пропозицій щодо вдосконалення правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства та ЦОВВ;
 • аналіз надання сервісних послуг МВС та підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;
 • розробка та експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів України за напрямами роботи лабораторії, підготовка відповідних висновків;
 • виконання позапланових завдань, пов’язаних з проблемами правового та організаційного забезпечення діяльності системи МВС України.

Результати наукової діяльності

Протягом 2017 року науково-дослідною лабораторією проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства здійснювалися наукові дослідження за напрямами:

 1. Стан та шляхи вдосконалення організації управління в умовах реформування МВС України.

  Управління в системі Міністерства внутрішніх справ України в умовах реформування: монографія / В.О. Криволапчук, Л.М. Доля, О.Г. Циганов, І.В. Бойко, Ю.С. Коллер; за заг.ред. д-ра юрид.наук, проф. М.Г. Вербенського. – К., Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД» 2017. – 572 с.;

  Аналітичний огляд з пропозиціями.

 2. Організаційно-правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

  Аналітичний огляд «Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні в сучасних умовах (організаційно-правовий аспект)» та пропозиції;

  Науково-практичний посібник «Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в Україні (організаційно-правовий та кримінологічний аспекти).

 3. Забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства в Україні, проблеми та шляхи удосконалення.

  Дослідження триває. Результат очікується у червні 2018 року.

 4. Адміністративно-правове забезпечення застосування заходів примусу в діяльності Національної поліції України.

  Аналітичний огляд «Адміністративно-правове забезпечення застосування заходів примусу в діяльності Національної поліції України» та пропозиції.

 5. Організаційно-правові аспекти надання поліцейських послуг в Україні.

  Дослідження триває. Результат очікується в грудні 2018 року.

 6. Організаційно-правові засади протидії корупційним проявам у системі МВС України.

  Аналітичний огляд «Організаційно-правові засади протидії корупційним проявам у системі МВС України».

 7. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та шляхи його удосконалення.

  Аналітичний огляд «Провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та шляхи його удосконалення» та пропозиції.

 8. Діяльність підрозділів карного розшуку по боротьбі зі злочинним обігом вогнепальної зброї в Україні, особливо розповсюдженням її в кримінальному середовищі в сучасних умовах (спільно з Луганським державним університетом внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка).

  Матеріали до рукопису посібника «Діяльність підрозділів карного розшуку по боротьбі зі злочинним обігом вогнепальної зброї в Україні, особливо розповсюдженням її в кримінальному середовищі в сучасних умовах».

Протягом 2017 р. працівники лабораторії взяли участь у виконанні 51 позапланового експрес-дослідження та доручення, найбільш вагомі з яких:

 • Зауваження та пропозиції до проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації та здійснення перевірок центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх територіальних органів, Національної гвардії України, структурних підрозділів апарату МВС, його територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС».
 • Зауваження та пропозиції до проекту закону України від 23.01.2017 № 5700 «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» (щодо ідентифікації поліцейських)».
 • Пропозиції до Методичного порадника та проект заяви щодо фактів вчинення корупційного правопорушення.
 • Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України щодо чіткого визначення моменту, коли особі, яка не є підозрюваною, обвинуваченою, під час допиту як свідка повинно бути забезпечено право на захист, а також визначення питання щодо необхідності внесення комплексних змін до зазначеного Кодексу щодо забезпечення права на правову допомогу таким свідкам з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, розроблення законопроекту про внесення змін до кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення права на захист.
 • Пропозиції щодо розроблення методики оцінювання роботи МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, зі забезпечення прав осіб з інвалідністю.
 • Пропозиції до проекту закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення строків проведення експертизи та переліку підстав для її проведення».
 • Пропозиції до проекту Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року.

Протягом 2017 р. працівники лабораторії взяли участь у роботі чотирьох робочих груп:

 • Робоча група щодо розроблення методики оцінювання роботи МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, із забезпеченням прав осіб з інвалідністю.
 • Робоча група з питань розроблення концепції запровадження фіксації в автоматичному режимі правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 • Робоча група щодо розроблення стандарту професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу за робітничою професією «поліцейський».
 • Робоча група щодо підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.
Підготовлені наукові видання та публікації:

 • Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні / Дрозд В.Г. та ін. – Видавничий дім «Гельветика», м. Херсон. – 2017. – 359 с.
 • Національна гвардія України як суб’єкт охорони дипломатичних представництв: адміністративно-правовий аспект: монографія / А. О. Буличев, О. С. Конопляник, Ю. І. Пивовар, М. О. Свірін та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук С. К. Гречанюка. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. – 400 с.
 • Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування: науково-практичний посібник / Вакуленко О.Ф., Дрозд В.Г., Пономаренко А.В., Климчук В.П., та ін.; Державний наук.-досл. ін-т. – Київ: Видавний дім «Гельветика», 2017. – 204 с.
 • Управління в системі Міністерства внутрішніх справ України в умовах реформування: монографія / В.О. Криволапчук, Л.М. Доля, О.Г. Циганов, І.В. Бойко, Ю.С. Коллер; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.Г. Вербенського. – К., Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД» 2017. – 572 с.
 • Берлач Н.А., Филь С.П. Сутність митної діяльності, спрямованої на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Наука і правоохорона. – № 1(35), – К., 2017. – С. 20–27.
 • Бойко І.В. Основні критерії системи оцінювання ефективності діяльності дільничних офіцерів поліції / І.В. Бойко // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 11-23.
 • Бойко І.В. Основні напрямки діяльності системи МВС в сучасних умовах / І.В. Бойко // Наука і правоохорона. – 2017. –№ 1 (35). – С. 308-316.
 • Бойко І.В. Поліцейські послуги в діяльності Національної поліції України / І.В. Бойко // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини: збірник тез (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) – К.: ДНДІ МВС України, 2016. – 175-182.
 • Бойко І.В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні / І.В. Бойко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 17-25.
 • Бойко І.В. Суб’єкти здійснення поліцейської діяльності в Україні / І.В. Бойко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2017 року) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2017. – 296с. С. 82-85.
 • Бочек О.І. «Обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю згідно Закону України «Про Національну поліцію» /О.І. Бочек// «Порівняльно-аналітичне право»: електронне наукове фахове видання. – 2017. – Випуск № 1. – С. 129-131.
 • Бочек О.І. Административно-правовое обеспечение поверхностной проверки и осмотра как одного из видов полицейских мер в Украине /О.І. Бочек/ «Legea si Viata» (Молдова). – № 12. – 2016. – С. 11-15.
 • Бочек О.І. Зарубіжний досвід застосування поліцейських заходів примусу / О.І. Бочек // Наука і правоохорона. – 2016. – № 4 (34). – С. 22 -29.
 • Бочек О.І. Зупинення транспортного засобу як один з превентивних заходів Національної поліції України / О.І. Бочек // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (22 листопада 2016 року). – Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг. – С. 29-32.
 • Бочек О.І. Міжнародні стандарти застосування сили та вогнепальної зброї поліцією з підтримання правопорядку / О.І. Бочек // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 25-29.
 • Бочек О.І. Ограничение перемещения лица или транспортного средства либо фактического владения вещью согласно Закону Украины «О Национальной полиции» // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс]: сборник материалов II Международной заочной научной конференции, Могилев, 19 мая 2017 года / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: В. Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2017. – 878 с. – С. 63-67.
 • Бочек О.І. Особливості застосування заходів запобігання і припинення правопорушень поліцією зарубіжних країн // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2017 в Україні (ДНДІ, м. Київ, 24 травня 2017 року) – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – С. 24-26.
 • Бочек О.І. Повноваження Національної поліції під час проникнення до житла чи іншого володіння особи / О.І. Бочек // Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21-22 липня 2017 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. – 104 с. - С. 28-33.
 • Буличев А.О., Буличева Н.А. Напрями вдосконалення організаційно-правового забезпечення інформаційної взаємодії органів системи МВС України з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування / А.О. Буличев, Н.А. Буличева // Наука і правоохорона. ДНДІ МВС України: науково-теоретичний журнал. – 2017. – Випуск № 1 (35). – С. 54-61.
 • Бурбій А.В. Зворотний зв'язок як засіб підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ / А.В. Бурбій // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3 (33). – С. 79-84.
 • Бурбій А.В. Надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ (за результатами моніторингу офіційних веб-сайтів правоохоронних органів зарубіжних країн) / А.В. Бурбій // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 23-27.
 • Бурбій А.В. Провадження у справах про порушення правил дорожнього руху, зафіксованих автоматичними засобами моніторингу дорожнього руху в Республіці Естонія // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2017 в Україні (ДНДІ, м. Київ, 24 травня 2017 року) – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – С. 32-34.
 • Доля Л.М. Державна цільова правоохоронна програма як спосіб реалізації обов’язку держави щодо протидії злочинності / Л.М. Доля // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 189-195.
 • Доля Л.М. До питання щодо удосконалення нормативно-правового регулювання застосування спеціальних засобів і вогнепальної зброї поліцейськими / Л.М. Доля // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 27-31.
 • Доля Л.М. Право на недоторканість особистого і сімейного життя осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування / Л.М. Доля // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини: збірник тез (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) – К.: ДНДІ МВС України, 2016. – С. 60-64.
 • Доля Л.М. Проблеми стану реформування системи МВС України / Л.М. Доля // Наука і правоохорона. – 2016. – Випуск № 3 (33). – С. 11-17.
 • Доля Л.М., Циганов О.Г. Заходи Міністерства внутрішніх справ України щодо забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії на 2015-2017 роки / Л.М. Доля, О.Г. Циганов // Наука і правоохорона. ДНДІ МВС України: науково-теоретичний журнал. – 2017. – Випуск № 1 (35). – С. 302-307.
 • Дрозд В. Г. Наукові підходи до розуміння та систематизації загальних положень досудового розслідування. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 року) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. С. 263–265.
 • Дрозд В. Г. Окремі проблемні аспекти початку досудового розслідування в умовах євроінтеграційних процесів. Соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали міжвузівського круглого столу (м. Одеса, 16 листопада 2017 року) / ред. кол.: С.В. Албул, Т.І. Койчева, Е.І. Мартинюк [та ін.]; відп. за вип. О.Я. Надибська. Одеса: Астропрінт, 2017. С. 39-41.
 • Дрозд В.Г. Наукові підходи до розуміння та систематизації загальних положень досудового розслідування / В.Г. Дрозд // Актуальні питання кримінального процесу: матеріали Міжвідомчої науково-практичної конференції (24 листопада 2017 року). – Київ (НАВС), 2017. – С. 85-87.
 • Дрозд В.Г. Сутність та значення детективної діяльності в Україні / В.Г. Дрозд // Детективна діяльність: теоретичні, методичні та практичні проблеми: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24 березня 2017 року). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 262 с. - С. 13-15.
 • Дрозд В.Г. Сутність та значення детективної діяльності в Україні / В.Г. Дрозд // Детективна діяльність: теоретичні, методичні та практичні проблеми: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24 березня 2017 року). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 262 с. - С. 13-15.
 • Климчук В.П. Питання вдосконалення деяких інститутів кримінального процесуального законодавства України під час застосування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства / В.П. Климчук // Наука і правоохорона. – 2017. – Випуск № 2 (36). – С. 210-218.
 • Коллер Ю.С. Актуальні аспекти державного управління в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (17 листопада 2017 року). – м. Кривий Ріг (ДЮІ МВС України). – С. 126-128.
 • Коллер Ю.С. Актуальні проблеми підготовки поліцейських у сфері безпеки дорожнього руху в сучасних умовах реформування правоохоронної системи України / Ю.С. Коллер // Розвиток права в контексті гуманітарної кризи на Ближньому Сході та в Україні: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (24-25 червня 2016 року). – Варна (Болгарія), 2016 – С. 334-348.
 • Коллер Ю.С. Внедрение в Украине автоматизированного надзора за соблюдением правил дорожного движения с использованием технических средств, позволяющих осуществлять фотосъемку и видеозапись // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс]: сборник материалов II Международной заочной научной конференции, Могилев, 19 мая 2017 года / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: В. Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2017. – 878 с. – С. 263-267.
 • Коллер Ю.С. Нормативно-правове регулювання системи автоматичної фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні / Ю.С. Коллер // Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху: збірник матеріалів круглого столу (11 травня 2017 р.). – ДЮІ МВС України (м. Кривий Ріг). – 2017. – С. 48-54.
 • Коллер Ю.С. Першочергові заходи удосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні / Ю.С. Коллер // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (22 листопада 2016 року). – Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг. – С. 117-121.
 • Коллер Ю.С. Поняття провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі / Ю.С. Коллер // Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривій Ріг, 24 березня 2017 року). – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. – С. 81-84.
 • Коллер Ю.С. Правовий аналіз законодавчої ініціативи щодо ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України / Ю.С. Коллер // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 69-76.
 • Коллер Ю.С. Притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі / Ю.С. Коллер // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (19 травня 2017р.). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ). – 2017. – С. 203-205.
 • Коллер Ю.С. Шляхи вдосконалення регулювання відносин у сфері захисту соціальних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні / Ю.С. Коллер / Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції: Матеріали міжнародного круглого столу (27 жовтня 2016 року, Національна академія прокуратури України). – Київ, 2016. – С. 88-91.
 • Левик В.Д. Особливості протидії майновим злочинам з боку підрозділів карного розшуку НП України за сучасних умов / В.Д. Левик // Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії злочинам проти власності, особливо корисливо-насильницьким у сучасних умовах: збірн. матер. пост. діюч. семінару (м. Миколаїв, 1-3 червня 2017 р.); за ред.: д.ю.н. проф. В.М. Комарницького, к.ю.н., доц. С.А. Коміссарова, к.ю.н., проф. Б.І. Бараненко. – Севєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 74-76 (196 с.).
 • Лук’янчикова В.Є. Дотримання прав людини при відеофіксації порушень правил дорожнього руху / В.Є. Лук’янчикова // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини: збірник тез (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) – К.: ДНДІ МВС України, 2016. – С. 290-294.
 • Лук’янчикова В.Є. Актуальні питання виявлення ознак сп’яніння у водіїв транспортних засобів / В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 207-211.
 • Лук’янчикова В.Є. Використання спеціальної техніки в огляді місця дорожньо-транспортної події / Лук’янчикова В.Є, Лук’янчиков Б.Є. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (3 березня 2017 року). – Національна академія прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, м. Хмельницький. – С. 841-844.
 • Лук’янчикова В.Є. Особливості взаємодії працівників поліції зі спеціалістами під час проведення огляду у кримінальних провадженнях, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї та боєприпасів / В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт.2016р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 138-142.
 • Лук’янчикова В.Є. Правові засади застосування національною поліцією технічних засобів забезпечення безпеки дорожнього руху // В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков / Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сєвєродонецьк, 2017. – С. 302 – 305.
 • Лук’янчикова В.Є. Проблемні питання виявлення ознак сп’яніння у водіїв транспортних засобів / В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (22 листопада 2016 року). – Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг. – С. 167-171.
 • Лук’янчикова В.Є. Сучасна спеціальна техніка на озброєнні оперативних підрозділів для боротьби із організованою злочинністю / В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков // Протидія організованій злочинній діяльності: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. м. Одеса (31 березня 2017). – Одеса, 2017. – С. 97-100.
 • Лук’янчикова В.Є. Сучасні засоби примусової зупинки автомобілів правопорушників / В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков // Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху: збірник матеріалів круглого столу (11 травня 2017р.). – ДЮІ МВС України (м. Кривий Ріг). – 2017. – С. 70-72.
 • Лук’янчикова В.Є. Сучасні науково-технічні засоби в огляді місця дорожньо-транспортної події // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції / редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ № 2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 476 с. – C. 232-234.
 • Лук’янчикова В.Є. Участь захисника у формуванні судових доказів / В.Є. Лук’янчикова, Є.Д. Лук’янчиков // Матеріали науково-практичної конференції «Криміналістика в адвокатській діяльність» (25 листопада 2016 року). – Академія адвокатури України. м. Київ: ВЦ ААУ, 2016. С. 70-74.
 • Пономаренко А.В. Актуальні питання щодо виконання обов’язків внутрішньо переміщеними особами / А.В. Пономаренко // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 40-46.
 • Пономаренко А.В. Деякі аспекти захисту свідків в Україні // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2017 в Україні (ДНДІ, м. Київ, 24 травня 2017 року) – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – С. 159-162.
 • Пономаренко А.В. Современное положение защиты свидетелей в Украине // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс]: сборник материалов II Международной заочной научной конференции, Могилев, 19 мая 2017 года / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: В. Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2017. – 878 с. – С. 425-428.
 • Пономаренко А.В. Сучасний стан захисту свідків в Україні / А.В. Пономаренко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 218-223.
 • Пономаренко А.В. Актуальні питання застосування домашнього арешту в Україні / А.В. Пономаренко, Л.М. Скора // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3 (33). – С. 223-228.
 • Пономаренко А.В. у спів. Деякі аспекти застосування тимчасового вилучення майна в кримінальному процесі України / А.В.Пономаренко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1(35) - С. 212-217.
 • Рядінська В.О. Визначення поняття «сім’я» в контексті проблем оподаткування / В.О. Рядінська // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3 (33). – С. 281-286.
 • Рядінська В.О. Оподаткування операцій з криптовалютами: досвід ЄС / В.О. Рядінська: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вороновські читання–2017» (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин), (м. Чернівці, 4-5 жовтня 2017 р.). – С. 175–179.
 • Рядінська В.О. Сутність принципу рівності оподаткування доходів фізичних осіб крізь призму положень Загальної декларації прав людини / В.О.Рядінська // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) – К.: ДНДІ МВС України, 2016. – С. 36-41.
 • Рядінська В.О., Коллер Ю.С. Законодавча ініціатива стосовно звуження соціальних прав на пенсійне забезпечення колишніх працівників міліції / В.О. Рядінська, Ю.С. Коллер // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 28-32.
 • Рядінська В.О., Нефьодов С.В. Поняття державних (місцевих) гарантій: нормативно-правові та доктринальні підходи / В.О. Рядінська, Нефьодов С.В. // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 55-61.
 • Свірін М.О. Запобігання злочинам як завдання Кримінального Кодексу України / М.О. Свірін // Актуальні питання досудового розслідування: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 21 жовтня 2016 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, Т.О. Лоскутов, А.С. Політова. – Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 44-48.
 • Свірін М.О. Запобігання злочинам, пов’язаним із незаконним поводженням зі зброєю / М.О. Свірін // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 54-57.
 • Свірін М.О. Запобігання підрозділами Національної поліції злочинам, пов’язаним з незаконним обігом зброї / М.О. Свірін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – № 4(76). – 2016. – С. 251-260.
 • Свірін М.О. Злочинність та її негативні наслідки / М.О. Свірін // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 182-190.
 • Свірін М.О. Значення міжнародно-правових документів для забезпечення запобігання злочинності в Україні / М.О. Свірін // Наука і правоохорона. – 2016. – Випуск № 3 (33). – С. 239-247.
 • Свірін М.О. Класифікація суб’єктів запобіжної діяльності в Україні / М.О. Свірін// Кримінальне право: традиції та новації: матеріали ІІІ міжнародного круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті видатного вченого, Героя України, академіка Володимира Володимировича Сташиса. 7-8 вересня 2017 р., Чернігів: Академія ДПтС, 2017. – С. 113-115.
 • Свірін М.О. Незаконний обіг зброї – загроза національній безпеці України / М.О. Свірін // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матер. кругл. столу, м. Харків, 26 трав. 2017 р. / Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Харк. обл. орг-ція ГО «Всеукр. асоц. крим. права». – Х: Юрайт, 2017. – С. 101-105 (158 с.).
 • Свірін М.О. Протидія та запобігання злочинам проти власності / М.О. Свірін // Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії злочинам проти власності, особливо корисливо-насильницьким у сучасних умовах: збірн. матер. пост. діюч. семінару (м. Миколаїв, 1-3 червня 2017 р.); за ред.: д.ю.н. проф. В.М. Комарницького, к.ю.н., доц. С.А. Коміссарова, к.ю.н., проф.. Б.І. Бараненко. – Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017 – С.85-91 (196с.).
 • Свірін М.О. Протидія та запобігання Національною поліцією незаконним заволодінням транспортними засобами (правові та кримінологічні аспекти) / М.О. Свірін // Наука і правоохорона. – 2017. – № 3 (37). – С. 195-203.
 • Свірін М.О. Суб’єкти запобігання злочинності в Україні / М.О. Свірін // Наука і правоохорона. – 2017. – Випуск № 2 (36). – С. 195-203.
 • Свірін М.О., Коцюбинська Ю.М. Стан та особливості запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах / М.О. Свірін, Ю.М. Коцюбинська // Наука і правоохорона. – 2016. – Випуск № 4 (34). – С. 214-223.
 • Свірін М.О., Коцюбинська Ю.М. Удосконалення кримінально-правових норм щодо протидії правопорушенням у сфері виборчого процесу / М.О. Свірін, Ю.М. Коцюбинська // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Закарпатські правові читання» (20-22 квітня 2017 року). – 2017. – Ужгород. – с. 364-370.
 • Циганов О.Г. Основні принципи діяльності органів публічної влади України щодо забезпечення розвитку сфери надання адміністративних послуг / О.Г. Циганов // Наука і правоохорона. – 2016. – Випуск № 4 (34). – С. 110-118.
 • Циганов О.Г. Адміністративно-правовий статус суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері правоохорони / О.Г. Циганов // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 8. – С. 130-134.
 • Циганов О.Г. Державна політика України у сфері надання адміністративних послуг / О.Г. Циганов // Наука і правоохорона. – 2017. – Випуск № 1 (35). – С. 82-87.
 • Циганов О.Г. До питання класифікації правовідносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності / О.Г. Циганов // Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривій Ріг, 24 березня 2017 року). – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. – С. 177-180.
 • Циганов О.Г. Підходи до оцінювання якості надання правоохоронних послуг / О.Г. Циганов // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт.2016р.; 18-21 жовт.2016р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 59-67.
 • Циганов О.Г. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України / О.Г. Циганов // Наука і правоохорона. – 2017. – Випуск № 2 (36). – С. 100-106.
 • Циганов О.Г. Правоотношения по предоставлению административных услуг в сфере правоохранительной деятельности Украины: понятие, особенности и виды // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс]: сборник материалов II Международной заочной научной конференции, Могилев, 19 мая 2017 года / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: В.Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2017. – 878 с. – С. 522-526.
 • Циганов О.Г. Правоохоронні послуги: поняття та ознаки в контексті положень концепції публічних послуг в Україні та Європейському Союзі / О.Г. Циганов // Наука і правоохорона. – 2016. – Випуск № 3 (33). – С. 18-24.
 • Циганов О.Г. Соотношение категорий «административное производство» и «административная процедура» в системе административного процесса / О.Г. Циганов // «Legea si Viata». – 2017. – № 9. – С. 126-129. (Республіка Молдова)
 • Циганов О.Г. Теорія адміністративних послуг та її реалізація в країнах Європейського Союзу та в Україні / О.Г. Циганов // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 5. – С. 110-113.
 • Циганов О.Г. у співавт. Характеристика суб’єктного складу правовідносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України / В.Т. Білоус, О.Г. Циганов // Innovative research of legal regulation of public administration: Proceedings of the International Scientific Conference, June 16-17, 2017. Lublin: Fundacja Instytut Sprav Administracji Publicznej, 2017. P.87-90.
 • Циганов О.Г. Якість надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності як один із факторів забезпечення прав людини / О.Г. Циганов // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) – К.: ДНДІ МВС України, 2016. – 145-150.
 • Циганов О.Г. Напрями удосконалення правового регулювання надання адміністративних послуг у сфері правоохорони / О.Г. Циганов // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ТОВ НВП "Інтерсервіс", 2017. – С. 80-82.
Участь у засіданнях конференцій, круглих столів, семінарів тощо

 1. Підсумкова конференція «Удосконалення законодавчої бази щодо виборчих злочинів та невідворотності покарання». Організатори: Громадська мережа ОПОРА спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України. Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 7\11, 2 поверх. (3 березня 2017 року. Свірін М.О.).
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, Національна академія прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, 3 березня 2017 року. Лук’янчикова В.Є.).
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Детективна діяльність: теоретичні, методичні та практичні проблеми» (м. Дніпро, 24 березня 2017 року. Дрозд В.Г.).
 4. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку» (м. Кривій Ріг, 24 березня 2017 року. Коллер Ю.С., Циганов О.Г.).
 5. Конференція «Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування» (м. Київ, ННІ № 2 НАВС. Лук’янчикова В.Є).
 6. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Протидія організованій злочинній діяльності» (м. Одеса, 31 березня 2017 року. Лук’янчикова В.Є.).
 7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція до Дня науки-2017 на базі ДНДІ МВС України. Формування та підготовка збірника тез (Бочек О.І.).
 8. IX Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 20-22 квітня 2017 року. Свірін М.О.).
 9. Семінар МВС України «Проблематика захисту свідків в Україні» за участю начальника управління захисту свідків поліції Австрії. Місце проведення: вул. Богомольця, 10 (25 квітня 2017 року. Пономаренко А.В.).
 10. Науково-практична конференція «Актуальні аспекти безпеки дорожнього руху в Україні. Стратегія та план дій. Безпека транспортних засобів та їх експлуатація». Місце проведення: м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель Козацький (11 травня 2017 року. Коллер Ю.С.).
 11. Круглий стіл «Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху» (м. Кривий Ріг, ДЮІ МВС України, 11 травня 2017 року. Коллер Ю.С., Лук’янчикова В.Є).
 12. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави». Місце проведення: м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТТУ «КПІ» (18 травня 2017 року. Бойко І.В., Циганов О.Г.).
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем» (м. Сєверодонецьк, 19 травня 2017 року. Лук’янчикова В.Є.).
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем» (м. Сєверодонецьк, 19 травня 2017 року. Лук’янчикова В.Є.).
 15. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19 травня 2017 року. Коллер Ю.С.).
 16. II Международная заочная научная конференция «Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика» (г. Могилев, Республика Беларусь, 19 мая 2017 года. Бочек О.І., Коллер Ю.С., Пономаренко А.В., Циганов О.Г.).
 17. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з нагоди відзначення Дня науки-2017 в Україні (ДНДІ, м. Київ, 24 травня 2017 року. Бочек О.І., Бурбій А.В., Доля Л.М., Пономаренко А.В.).
 18. Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України» (м. Харків, 26 травня 2017 року. Свірін М.О.).
 19. Постійно-діючий семінар «Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії злочинам проти власності, особливо корисливо-насильницьким у сучасних умовах» (м. Миколаїв, 1-3 червня 2017 року. Свірін М.О., Левик В.Д).
 20. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження правового регулювання публічного адміністрування» (м. Люблін, Республіка Польща, 16 – 17 червня 2017 року. Циганов О.Г.).
 21. Перший міжнародний Конгрес з питань реформування системи управління безпеки дорожнього руху. Місце проведення: м. Київ, Торгово-промислова палата України, виставково-конгресний зал Grand Hall. (22-23 червня 2017 року. Коллер Ю.С.).
 22. Міжнародна науково-практична конференція «Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 21-22 липня 2017 року. Бочек О.І.).
 23. ІІІ Міжнародний круглий стіл, присвячений вшануванню пам’яті видатного вченого, Героя України, академіка Володимира Володимировича Сташиса (м. Чернігів, Академія ДПтС, 7-8 вересня 2017 року. Свірін М.О.).
 24. VIII Форум молодих юристів України. Місце проведення: м. Київ, провулок Рильський, 10, Міністерство юстиції України. (29 вересня 2017 року. Коллер Ю.С.).
 25. Науково-методичний семінар «Удосконалення організації навчального процесу при підготовці фахівців для захисту прав громадян в адміністративному процесі». Доповідь «Методологія викладання дисциплін публічно-правового циклу в зарубіжних країнах (на прикладі Республіки Польща)». Місце проведення: Національний авіаційний університет, Навчально-науковий юридичний інститут, кафедра конституційного і адміністративного права, м. Київ (жовтень 2017 року. Берлач Н.А).
 26. Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання-2017». Місце проведення м. Чернівці. (3-6 жовтня 2017 року. Рядінська В.О.).
 27. ХІV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека – 2017», взято участь у семінарі «Проблеми боротьби зі злочинністю та шляхи їх вирішення». Місце проведення: м. Київ, Броварський проспект, 15 (10 жовтня 2017 року. Час проведення: 10:30. Виконавці: працівники НДЛ).
 28. Семінар «Проблеми боротьби зі злочинністю та шляхи їх вирішення» в рамках проведення ХІV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2017», 10 жовтня 2017 року. Виступали:
  • Гаврилюк Л.М. тези доповіді на тему «Особи, які не можуть бути допитані як свідки за Кримінальним процесуальним кодексом України»;
  • Бойко І.В. «Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні»;
  • Циганов О.Г. «Сутність, зміст та ознаки поліцейських послуг».
 29. Семінар «Системи автоматичної фото-, відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» в рамках проведення ХІV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2017», 11 жовтня 2017 року. (Коллер Ю.С.).
 30. Науково-практична конференція «Актуальні аспекти державного управління в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні. Питання безпеки дорожнього руху в умовах децентралізації управління автомобільними дорогами загального користування». Час проведення: 10.00 – 16.00. Місце проведення: готель «Козацький», , вул. Михайлівська, 1/3, м. Київ. (16 листопада 2017 року. Коллер Ю.С.).
 31. XII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (17 листопада 2017 рік, м. Кривий Ріг, ДЮІ МВС України. Коллер Ю.С.).
 32. Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні питання кримінального процесу». Місце проведення – м. Київ, Національна академія внутрішніх справ (24 листопада 2017 року. Дрозд В.Г.).
 33. Міжнародна науково-практична конференція «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності» (м. Київ, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», 15-16 грудня 2017 року).
Новини
Панельна дискусія, приурочена до Міжнародного жіночого дня
Панельна дискусія, приурочена до Міжнародного жіночого дня
IV Київський полілог «Антикорупційна криза в Україні: причини, наслідки та уроки»
IV Київський полілог «Антикорупційна криза в Україні: причини, наслідки та уроки»
V Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»
V Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя»
Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до правосуддя у контексті реформи децентралізації в Україні»
Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до правосуддя у контексті реформи децентралізації в Україні»
Реалізація державної антикорупційної політики 
в міжнародному вимірі
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі
Науково-методичний семінар «Психологічні та правові аспекти профілактики насильства в сучасних реаліях»
Науково-методичний семінар «Психологічні та правові аспекти профілактики насильства в сучасних реаліях»
Сучасні тенденції розвитку гендерної політики органів системи МВС
Сучасні тенденції розвитку гендерної політики органів системи МВС
Податкова транспарентність і ера діджіталізації: український погляд на глобальні податкові виклики
Податкова транспарентність і ера діджіталізації: український погляд на глобальні податкові виклики
Cтратегічна сесія за участі членів робочої групи МВС з питань протидії гібридним загрозам у секторі громадської безпеки та цивільного захисту
Cтратегічна сесія за участі членів робочої групи МВС з питань протидії гібридним загрозам у секторі громадської безпеки та цивільного захисту
Круглий стіл на тему «Електронне кримінальне провадження»
Круглий стіл на тему «Електронне кримінальне провадження»
Правові позиції Європейського суду з прав людини та Суду Європейського Союзу. Право на мирне володіння майном: європейський та національний досвід
Правові позиції Європейського суду з прав людини та Суду Європейського Союзу. Право на мирне володіння майном: європейський та національний досвід
10-річчя Східного партнерства: здобутки, виклики, перспективи
10-річчя Східного партнерства: здобутки, виклики, перспективи
Висновки Великої Палати Верховного Суду у цивільних та господарських справах: правовий практикум
Висновки Великої Палати Верховного Суду у цивільних та господарських справах: правовий практикум
Участь у форумі з безпеки на транспорті
Участь у форумі з безпеки на транспорті
Участь у Міжнародній спеціалізованій конференції «Будівництво цілісності та доброчесності під час реформування поліції. Досвід України»
Участь у Міжнародній спеціалізованій конференції «Будівництво цілісності та доброчесності під час реформування поліції. Досвід України»
Про участь у навчальній сесії щодо протидії гендерно-зумовленому та сексуальному насильству
Про участь у навчальній сесії щодо протидії гендерно-зумовленому та сексуальному насильству
Участь працівників Державного науково-дослідного інституту МВС України у науково-практичному семінарі з обговорення методики підготовки наукових робіт до публікації в зарубіжних періодичних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science
Участь працівників Державного науково-дослідного інституту МВС України у науково-практичному семінарі з обговорення методики підготовки наукових робіт до публікації в зарубіжних періодичних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science
Участь у правовому практикумі: «Презумпція невинуватості особи – основоположний конституційний принцип у кримінальному судочинстві України»
Участь у правовому практикумі: «Презумпція невинуватості особи – основоположний конституційний принцип у кримінальному судочинстві України»
Про результати наукового стажування у м. Варшава (Республіка Польща)
Про результати наукового стажування у м. Варшава (Республіка Польща)
День прав людини у Верховній Раді України
День прав людини у Верховній Раді України
Участь у Національному форумі з безпеки дорожнього руху
Участь у Національному форумі з безпеки дорожнього руху
Участь у тренінгу та семінарі з питань реалізації Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
Участь у тренінгу та семінарі з питань реалізації Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».


Участь у науково-практичній конференції «Актуальні аспекти державного управління в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні. Питання безпеки дорожнього руху в умовах децентралізації управління автомобільними дорогами загального користування»

Участь у першому Конгресі з питань реформування системи управління безпекою дорожнього руху

Участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави»

Участь у семінарі «Проблематика захисту свідків: європейський досвід»

Участь у науково-практичній конференції «Актуальні аспекти безпеки дорожнього руху в Україні. Стратегія та план дій. Безпека транспортних засобів та їх експлуатації»

Участьу тренінгу «Підвищення ефективності реагування поліції на випадки сексуального та гендерно-обумовленого насильства, а також протидія їх вчиненню»