Науково-дослідна лабораторія проблем правового та организаційного забезпечення діяльності Міністерства

Основні напрями діяльності

 • дослідження правових та організаційних проблем діяльності Міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі - ЦОВВ);
 • моніторинг стану нормативно-правового забезпечення діяльності Міністерства та ЦОВВ;
 • підготовка пропозицій щодо вдосконалення правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства та ЦОВВ;
 • аналіз надання сервісних послуг МВС та підготовка пропозицій щодо їх удосконалення;
 • розробка та експертиза проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів України за напрямами роботи лабораторії, підготовка відповідних висновків;
 • виконання позапланових завдань, пов’язаних з проблемами правового та організаційного забезпечення діяльності системи МВС України.

Результати наукової діяльності

Протягом 2017 року науково-дослідною лабораторією проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства здійснювалися наукові дослідження за напрямами:

 1. Стан та шляхи вдосконалення організації управління в умовах реформування МВС України.

  Управління в системі Міністерства внутрішніх справ України в умовах реформування: монографія / В.О. Криволапчук, Л.М. Доля, О.Г. Циганов, І.В. Бойко, Ю.С. Коллер; за заг.ред. д-ра юрид.наук, проф. М.Г. Вербенського. – К., Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД» 2017. – 572 с.;

  Аналітичний огляд з пропозиціями.

 2. Організаційно-правові засади протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів.

  Аналітичний огляд «Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів в Україні в сучасних умовах (організаційно-правовий аспект)» та пропозиції;

  Науково-практичний посібник «Протидія незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів в Україні (організаційно-правовий та кримінологічний аспекти).

 3. Забезпечення безпеки свідків як учасників кримінального судочинства в Україні, проблеми та шляхи удосконалення.

  Дослідження триває. Результат очікується у червні 2018 року.

 4. Адміністративно-правове забезпечення застосування заходів примусу в діяльності Національної поліції України.

  Аналітичний огляд «Адміністративно-правове забезпечення застосування заходів примусу в діяльності Національної поліції України» та пропозиції.

 5. Організаційно-правові аспекти надання поліцейських послуг в Україні.

  Дослідження триває. Результат очікується в грудні 2018 року.

 6. Організаційно-правові засади протидії корупційним проявам у системі МВС України.

  Аналітичний огляд «Організаційно-правові засади протидії корупційним проявам у системі МВС України».

 7. Провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та шляхи його удосконалення.

  Аналітичний огляд «Провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та шляхи його удосконалення» та пропозиції.

 8. Діяльність підрозділів карного розшуку по боротьбі зі злочинним обігом вогнепальної зброї в Україні, особливо розповсюдженням її в кримінальному середовищі в сучасних умовах (спільно з Луганським державним університетом внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка).

  Матеріали до рукопису посібника «Діяльність підрозділів карного розшуку по боротьбі зі злочинним обігом вогнепальної зброї в Україні, особливо розповсюдженням її в кримінальному середовищі в сучасних умовах».

Протягом 2017 р. працівники лабораторії взяли участь у виконанні 51 позапланового експрес-дослідження та доручення, найбільш вагомі з яких:

 • Зауваження та пропозиції до проекту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції з організації та здійснення перевірок центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх територіальних органів, Національної гвардії України, структурних підрозділів апарату МВС, його територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС».
 • Зауваження та пропозиції до проекту закону України від 23.01.2017 № 5700 «Про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» (щодо ідентифікації поліцейських)».
 • Пропозиції до Методичного порадника та проект заяви щодо фактів вчинення корупційного правопорушення.
 • Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України щодо чіткого визначення моменту, коли особі, яка не є підозрюваною, обвинуваченою, під час допиту як свідка повинно бути забезпечено право на захист, а також визначення питання щодо необхідності внесення комплексних змін до зазначеного Кодексу щодо забезпечення права на правову допомогу таким свідкам з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, розроблення законопроекту про внесення змін до кримінального кодексу України щодо посилення кримінальної відповідальності за порушення права на захист.
 • Пропозиції щодо розроблення методики оцінювання роботи МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, зі забезпечення прав осіб з інвалідністю.
 • Пропозиції до проекту закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення строків проведення експертизи та переліку підстав для її проведення».
 • Пропозиції до проекту Стратегії розвитку системи Міністерства внутрішніх справ України до 2020 року.

Протягом 2017 р. працівники лабораторії взяли участь у роботі чотирьох робочих груп:

 • Робоча група щодо розроблення методики оцінювання роботи МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, із забезпеченням прав осіб з інвалідністю.
 • Робоча група з питань розроблення концепції запровадження фіксації в автоматичному режимі правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
 • Робоча група щодо розроблення стандарту професійної (професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу за робітничою професією «поліцейський».
 • Робоча група щодо підвищення ефективності підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.
Підготовлені наукові видання та публікації:

 • Збірник бланків процесуальних документів у кримінальному провадженні / Дрозд В.Г. та ін. – Видавничий дім «Гельветика», м. Херсон. – 2017. – 359 с.
 • Національна гвардія України як суб’єкт охорони дипломатичних представництв: адміністративно-правовий аспект: монографія / А. О. Буличев, О. С. Конопляник, Ю. І. Пивовар, М. О. Свірін та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук С. К. Гречанюка. – Тернопіль: Осадца Ю.В., 2017. – 400 с.
 • Процесуальні особливості застосування запобіжних заходів під час досудового розслідування: науково-практичний посібник / Вакуленко О.Ф., Дрозд В.Г., Пономаренко А.В., Климчук В.П., та ін.; Державний наук.-досл. ін-т. – Київ: Видавний дім «Гельветика», 2017. – 204 с.
 • Управління в системі Міністерства внутрішніх справ України в умовах реформування: монографія / В.О. Криволапчук, Л.М. Доля, О.Г. Циганов, І.В. Бойко, Ю.С. Коллер; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.Г. Вербенського. – К., Вінниця, ТОВ «Нілан-ЛТД» 2017. – 572 с.
 • Берлач Н.А., Филь С.П. Сутність митної діяльності, спрямованої на сприяння захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Наука і правоохорона. – № 1(35), – К., 2017. – С. 20–27.
 • Бойко І.В. Основні критерії системи оцінювання ефективності діяльності дільничних офіцерів поліції / І.В. Бойко // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 11-23.
 • Бойко І.В. Основні напрямки діяльності системи МВС в сучасних умовах / І.В. Бойко // Наука і правоохорона. – 2017. –№ 1 (35). – С. 308-316.
 • Бойко І.В. Поліцейські послуги в діяльності Національної поліції України / І.В. Бойко // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини: збірник тез (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) – К.: ДНДІ МВС України, 2016. – 175-182.
 • Бойко І.В. Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні / І.В. Бойко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 17-25.
 • Бойко І.В. Суб’єкти здійснення поліцейської діяльності в Україні / І.В. Бойко // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 18-19 травня 2017 року) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: НВП «Інтерсервіс», 2017. – 296с. С. 82-85.
 • Бочек О.І. «Обмеження пересування особи чи транспортного засобу або фактичного володіння річчю згідно Закону України «Про Національну поліцію» /О.І. Бочек// «Порівняльно-аналітичне право»: електронне наукове фахове видання. – 2017. – Випуск № 1. – С. 129-131.
 • Бочек О.І. Административно-правовое обеспечение поверхностной проверки и осмотра как одного из видов полицейских мер в Украине /О.І. Бочек/ «Legea si Viata» (Молдова). – № 12. – 2016. – С. 11-15.
 • Бочек О.І. Зарубіжний досвід застосування поліцейських заходів примусу / О.І. Бочек // Наука і правоохорона. – 2016. – № 4 (34). – С. 22 -29.
 • Бочек О.І. Зупинення транспортного засобу як один з превентивних заходів Національної поліції України / О.І. Бочек // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (22 листопада 2016 року). – Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг. – С. 29-32.
 • Бочек О.І. Міжнародні стандарти застосування сили та вогнепальної зброї поліцією з підтримання правопорядку / О.І. Бочек // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 25-29.
 • Бочек О.І. Ограничение перемещения лица или транспортного средства либо фактического владения вещью согласно Закону Украины «О Национальной полиции» // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс]: сборник материалов II Международной заочной научной конференции, Могилев, 19 мая 2017 года / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: В. Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2017. – 878 с. – С. 63-67.
 • Бочек О.І. Особливості застосування заходів запобігання і припинення правопорушень поліцією зарубіжних країн // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2017 в Україні (ДНДІ, м. Київ, 24 травня 2017 року) – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – С. 24-26.
 • Бочек О.І. Повноваження Національної поліції під час проникнення до житла чи іншого володіння особи / О.І. Бочек // Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 21-22 липня 2017 року). – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. – 104 с. - С. 28-33.
 • Буличев А.О., Буличева Н.А. Напрями вдосконалення організаційно-правового забезпечення інформаційної взаємодії органів системи МВС України з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування / А.О. Буличев, Н.А. Буличева // Наука і правоохорона. ДНДІ МВС України: науково-теоретичний журнал. – 2017. – Випуск № 1 (35). – С. 54-61.
 • Бурбій А.В. Зворотний зв'язок як засіб підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ / А.В. Бурбій // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3 (33). – С. 79-84.
 • Бурбій А.В. Надання адміністративних послуг у сфері внутрішніх справ (за результатами моніторингу офіційних веб-сайтів правоохоронних органів зарубіжних країн) / А.В. Бурбій // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 23-27.
 • Бурбій А.В. Провадження у справах про порушення правил дорожнього руху, зафіксованих автоматичними засобами моніторингу дорожнього руху в Республіці Естонія // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2017 в Україні (ДНДІ, м. Київ, 24 травня 2017 року) – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – С. 32-34.
 • Доля Л.М. Державна цільова правоохоронна програма як спосіб реалізації обов’язку держави щодо протидії злочинності / Л.М. Доля // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 189-195.
 • Доля Л.М. До питання щодо удосконалення нормативно-правового регулювання застосування спеціальних засобів і вогнепальної зброї поліцейськими / Л.М. Доля // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 27-31.
 • Доля Л.М. Право на недоторканість особистого і сімейного життя осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого самоврядування / Л.М. Доля // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини: збірник тез (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) – К.: ДНДІ МВС України, 2016. – С. 60-64.
 • Доля Л.М. Проблеми стану реформування системи МВС України / Л.М. Доля // Наука і правоохорона. – 2016. – Випуск № 3 (33). – С. 11-17.
 • Доля Л.М., Циганов О.Г. Заходи Міністерства внутрішніх справ України щодо забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії на 2015-2017 роки / Л.М. Доля, О.Г. Циганов // Наука і правоохорона. ДНДІ МВС України: науково-теоретичний журнал. – 2017. – Випуск № 1 (35). – С. 302-307.
 • Дрозд В. Г. Наукові підходи до розуміння та систематизації загальних положень досудового розслідування. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листопада 2017 року) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2017. С. 263–265.
 • Дрозд В. Г. Окремі проблемні аспекти початку досудового розслідування в умовах євроінтеграційних процесів. Соціально-гуманітарні пріоритети України в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали міжвузівського круглого столу (м. Одеса, 16 листопада 2017 року) / ред. кол.: С.В. Албул, Т.І. Койчева, Е.І. Мартинюк [та ін.]; відп. за вип. О.Я. Надибська. Одеса: Астропрінт, 2017. С. 39-41.
 • Дрозд В.Г. Наукові підходи до розуміння та систематизації загальних положень досудового розслідування / В.Г. Дрозд // Актуальні питання кримінального процесу: матеріали Міжвідомчої науково-практичної конференції (24 листопада 2017 року). – Київ (НАВС), 2017. – С. 85-87.
 • Дрозд В.Г. Сутність та значення детективної діяльності в Україні / В.Г. Дрозд // Детективна діяльність: теоретичні, методичні та практичні проблеми: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24 березня 2017 року). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 262 с. - С. 13-15.
 • Дрозд В.Г. Сутність та значення детективної діяльності в Україні / В.Г. Дрозд // Детективна діяльність: теоретичні, методичні та практичні проблеми: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24 березня 2017 року). – Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2017. – 262 с. - С. 13-15.
 • Климчук В.П. Питання вдосконалення деяких інститутів кримінального процесуального законодавства України під час застосування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства / В.П. Климчук // Наука і правоохорона. – 2017. – Випуск № 2 (36). – С. 210-218.
 • Коллер Ю.С. Актуальні аспекти державного управління в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні: матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (17 листопада 2017 року). – м. Кривий Ріг (ДЮІ МВС України). – С. 126-128.
 • Коллер Ю.С. Актуальні проблеми підготовки поліцейських у сфері безпеки дорожнього руху в сучасних умовах реформування правоохоронної системи України / Ю.С. Коллер // Розвиток права в контексті гуманітарної кризи на Ближньому Сході та в Україні: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (24-25 червня 2016 року). – Варна (Болгарія), 2016 – С. 334-348.
 • Коллер Ю.С. Внедрение в Украине автоматизированного надзора за соблюдением правил дорожного движения с использованием технических средств, позволяющих осуществлять фотосъемку и видеозапись // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс]: сборник материалов II Международной заочной научной конференции, Могилев, 19 мая 2017 года / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: В. Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2017. – 878 с. – С. 263-267.
 • Коллер Ю.С. Нормативно-правове регулювання системи автоматичної фіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні / Ю.С. Коллер // Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху: збірник матеріалів круглого столу (11 травня 2017 р.). – ДЮІ МВС України (м. Кривий Ріг). – 2017. – С. 48-54.
 • Коллер Ю.С. Першочергові заходи удосконалення регулювання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні / Ю.С. Коллер // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (22 листопада 2016 року). – Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг. – С. 117-121.
 • Коллер Ю.С. Поняття провадження у справах про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі / Ю.С. Коллер // Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривій Ріг, 24 березня 2017 року). – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. – С. 81-84.
 • Коллер Ю.С. Правовий аналіз законодавчої ініціативи щодо ідентифікації поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України / Ю.С. Коллер // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 69-76.
 • Коллер Ю.С. Притягнення до адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі / Ю.С. Коллер // Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (19 травня 2017р.). – Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ). – 2017. – С. 203-205.
 • Коллер Ю.С. Шляхи вдосконалення регулювання відносин у сфері захисту соціальних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні / Ю.С. Коллер / Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції: Матеріали міжнародного круглого столу (27 жовтня 2016 року, Національна академія прокуратури України). – Київ, 2016. – С. 88-91.
 • Левик В.Д. Особливості протидії майновим злочинам з боку підрозділів карного розшуку НП України за сучасних умов / В.Д. Левик // Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії злочинам проти власності, особливо корисливо-насильницьким у сучасних умовах: збірн. матер. пост. діюч. семінару (м. Миколаїв, 1-3 червня 2017 р.); за ред.: д.ю.н. проф. В.М. Комарницького, к.ю.н., доц. С.А. Коміссарова, к.ю.н., проф. Б.І. Бараненко. – Севєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 74-76 (196 с.).
 • Лук’янчикова В.Є. Дотримання прав людини при відеофіксації порушень правил дорожнього руху / В.Є. Лук’янчикова // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини: збірник тез (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) – К.: ДНДІ МВС України, 2016. – С. 290-294.
 • Лук’янчикова В.Є. Актуальні питання виявлення ознак сп’яніння у водіїв транспортних засобів / В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 207-211.
 • Лук’янчикова В.Є. Використання спеціальної техніки в огляді місця дорожньо-транспортної події / Лук’янчикова В.Є, Лук’янчиков Б.Є. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (3 березня 2017 року). – Національна академія прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, м. Хмельницький. – С. 841-844.
 • Лук’янчикова В.Є. Особливості взаємодії працівників поліції зі спеціалістами під час проведення огляду у кримінальних провадженнях, пов’язаних із незаконним обігом вогнепальної зброї та боєприпасів / В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт.2016р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 138-142.
 • Лук’янчикова В.Є. Правові засади застосування національною поліцією технічних засобів забезпечення безпеки дорожнього руху // В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков / Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Сєвєродонецьк, 2017. – С. 302 – 305.
 • Лук’янчикова В.Є. Проблемні питання виявлення ознак сп’яніння у водіїв транспортних засобів / В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (22 листопада 2016 року). – Донецький юридичний інститут МВС України, м. Кривий Ріг. – С. 167-171.
 • Лук’янчикова В.Є. Сучасна спеціальна техніка на озброєнні оперативних підрозділів для боротьби із організованою злочинністю / В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков // Протидія організованій злочинній діяльності: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф. м. Одеса (31 березня 2017). – Одеса, 2017. – С. 97-100.
 • Лук’янчикова В.Є. Сучасні засоби примусової зупинки автомобілів правопорушників / В.Є. Лук’янчикова, Б.Є. Лук’янчиков // Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху: збірник матеріалів круглого столу (11 травня 2017р.). – ДЮІ МВС України (м. Кривий Ріг). – 2017. – С. 70-72.
 • Лук’янчикова В.Є. Сучасні науково-технічні засоби в огляді місця дорожньо-транспортної події // Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування: збірник матеріалів конференції / редкол.: Кобилянський О.Л., Свобода Є.Ю.; Київ. ННІ № 2 НАВС. – К.: Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2017. – 476 с. – C. 232-234.
 • Лук’янчикова В.Є. Участь захисника у формуванні судових доказів / В.Є. Лук’янчикова, Є.Д. Лук’янчиков // Матеріали науково-практичної конференції «Криміналістика в адвокатській діяльність» (25 листопада 2016 року). – Академія адвокатури України. м. Київ: ВЦ ААУ, 2016. С. 70-74.
 • Пономаренко А.В. Актуальні питання щодо виконання обов’язків внутрішньо переміщеними особами / А.В. Пономаренко // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 40-46.
 • Пономаренко А.В. Деякі аспекти захисту свідків в Україні // Розвиток науки і техніки: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2017 в Україні (ДНДІ, м. Київ, 24 травня 2017 року) – К.: ДНДІ МВС України, 2017. – С. 159-162.
 • Пономаренко А.В. Современное положение защиты свидетелей в Украине // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс]: сборник материалов II Международной заочной научной конференции, Могилев, 19 мая 2017 года / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: В. Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2017. – 878 с. – С. 425-428.
 • Пономаренко А.В. Сучасний стан захисту свідків в Україні / А.В. Пономаренко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 218-223.
 • Пономаренко А.В. Актуальні питання застосування домашнього арешту в Україні / А.В. Пономаренко, Л.М. Скора // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3 (33). – С. 223-228.
 • Пономаренко А.В. у спів. Деякі аспекти застосування тимчасового вилучення майна в кримінальному процесі України / А.В.Пономаренко // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1(35) - С. 212-217.
 • Рядінська В.О. Визначення поняття «сім’я» в контексті проблем оподаткування / В.О. Рядінська // Наука і правоохорона. – 2016. – № 3 (33). – С. 281-286.
 • Рядінська В.О. Оподаткування операцій з криптовалютами: досвід ЄС / В.О. Рядінська: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Вороновські читання–2017» (Співвідношення матеріального та процесуального в регулюванні фінансових відносин), (м. Чернівці, 4-5 жовтня 2017 р.). – С. 175–179.
 • Рядінська В.О. Сутність принципу рівності оподаткування доходів фізичних осіб крізь призму положень Загальної декларації прав людини / В.О.Рядінська // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) – К.: ДНДІ МВС України, 2016. – С. 36-41.
 • Рядінська В.О., Коллер Ю.С. Законодавча ініціатива стосовно звуження соціальних прав на пенсійне забезпечення колишніх працівників міліції / В.О. Рядінська, Ю.С. Коллер // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 28-32.
 • Рядінська В.О., Нефьодов С.В. Поняття державних (місцевих) гарантій: нормативно-правові та доктринальні підходи / В.О. Рядінська, Нефьодов С.В. // Наука і правоохорона. – 2017. – № 2 (36). – С. 55-61.
 • Свірін М.О. Запобігання злочинам як завдання Кримінального Кодексу України / М.О. Свірін // Актуальні питання досудового розслідування: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 21 жовтня 2016 року). Ред. кол.: О.О. Волобуєва, О.В. Одерій, Т.О. Лоскутов, А.С. Політова. – Кривий Ріг: Поліграфічна компанія «Геліос-Принт», 2017. – С. 44-48.
 • Свірін М.О. Запобігання злочинам, пов’язаним із незаконним поводженням зі зброєю / М.О. Свірін // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 54-57.
 • Свірін М.О. Запобігання підрозділами Національної поліції злочинам, пов’язаним з незаконним обігом зброї / М.О. Свірін // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – № 4(76). – 2016. – С. 251-260.
 • Свірін М.О. Злочинність та її негативні наслідки / М.О. Свірін // Наука і правоохорона. – 2017. – № 1 (35). – С. 182-190.
 • Свірін М.О. Значення міжнародно-правових документів для забезпечення запобігання злочинності в Україні / М.О. Свірін // Наука і правоохорона. – 2016. – Випуск № 3 (33). – С. 239-247.
 • Свірін М.О. Класифікація суб’єктів запобіжної діяльності в Україні / М.О. Свірін// Кримінальне право: традиції та новації: матеріали ІІІ міжнародного круглого столу, присвяченого вшануванню пам’яті видатного вченого, Героя України, академіка Володимира Володимировича Сташиса. 7-8 вересня 2017 р., Чернігів: Академія ДПтС, 2017. – С. 113-115.
 • Свірін М.О. Незаконний обіг зброї – загроза національній безпеці України / М.О. Свірін // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України: матер. кругл. столу, м. Харків, 26 трав. 2017 р. / Наук.-досл. ін-т вивч. пробл. злоч. ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України; Харк. обл. орг-ція ГО «Всеукр. асоц. крим. права». – Х: Юрайт, 2017. – С. 101-105 (158 с.).
 • Свірін М.О. Протидія та запобігання злочинам проти власності / М.О. Свірін // Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії злочинам проти власності, особливо корисливо-насильницьким у сучасних умовах: збірн. матер. пост. діюч. семінару (м. Миколаїв, 1-3 червня 2017 р.); за ред.: д.ю.н. проф. В.М. Комарницького, к.ю.н., доц. С.А. Коміссарова, к.ю.н., проф.. Б.І. Бараненко. – Сєвєродонецьк: Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, 2017 – С.85-91 (196с.).
 • Свірін М.О. Протидія та запобігання Національною поліцією незаконним заволодінням транспортними засобами (правові та кримінологічні аспекти) / М.О. Свірін // Наука і правоохорона. – 2017. – № 3 (37). – С. 195-203.
 • Свірін М.О. Суб’єкти запобігання злочинності в Україні / М.О. Свірін // Наука і правоохорона. – 2017. – Випуск № 2 (36). – С. 195-203.
 • Свірін М.О., Коцюбинська Ю.М. Стан та особливості запобігання і протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сучасних умовах / М.О. Свірін, Ю.М. Коцюбинська // Наука і правоохорона. – 2016. – Випуск № 4 (34). – С. 214-223.
 • Свірін М.О., Коцюбинська Ю.М. Удосконалення кримінально-правових норм щодо протидії правопорушенням у сфері виборчого процесу / М.О. Свірін, Ю.М. Коцюбинська // Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Закарпатські правові читання» (20-22 квітня 2017 року). – 2017. – Ужгород. – с. 364-370.
 • Циганов О.Г. Основні принципи діяльності органів публічної влади України щодо забезпечення розвитку сфери надання адміністративних послуг / О.Г. Циганов // Наука і правоохорона. – 2016. – Випуск № 4 (34). – С. 110-118.
 • Циганов О.Г. Адміністративно-правовий статус суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері правоохорони / О.Г. Циганов // Підприємництво, господарство і право. – 2017. – № 8. – С. 130-134.
 • Циганов О.Г. Державна політика України у сфері надання адміністративних послуг / О.Г. Циганов // Наука і правоохорона. – 2017. – Випуск № 1 (35). – С. 82-87.
 • Циганов О.Г. До питання класифікації правовідносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності / О.Г. Циганов // Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривій Ріг, 24 березня 2017 року). – Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017. – С. 177-180.
 • Циганов О.Г. Підходи до оцінювання якості надання правоохоронних послуг / О.Г. Циганов // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності: матеріали ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» (11-14 жовт.2016р.; 18-21 жовт.2016р.). – ДНДІ МВС України. – К., 2016. – С. 59-67.
 • Циганов О.Г. Поняття та особливості адміністративно-правових відносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України / О.Г. Циганов // Наука і правоохорона. – 2017. – Випуск № 2 (36). – С. 100-106.
 • Циганов О.Г. Правоотношения по предоставлению административных услуг в сфере правоохранительной деятельности Украины: понятие, особенности и виды // Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика [Электронный ресурс]: сборник материалов II Международной заочной научной конференции, Могилев, 19 мая 2017 года / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь»; редкол.: В.Е. Бурый (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: Могилев. институт МВД, 2017. – 878 с. – С. 522-526.
 • Циганов О.Г. Правоохоронні послуги: поняття та ознаки в контексті положень концепції публічних послуг в Україні та Європейському Союзі / О.Г. Циганов // Наука і правоохорона. – 2016. – Випуск № 3 (33). – С. 18-24.
 • Циганов О.Г. Соотношение категорий «административное производство» и «административная процедура» в системе административного процесса / О.Г. Циганов // «Legea si Viata». – 2017. – № 9. – С. 126-129. (Республіка Молдова)
 • Циганов О.Г. Теорія адміністративних послуг та її реалізація в країнах Європейського Союзу та в Україні / О.Г. Циганов // Юридичний науковий електронний журнал. – 2017. – № 5. – С. 110-113.
 • Циганов О.Г. у співавт. Характеристика суб’єктного складу правовідносин щодо надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності України / В.Т. Білоус, О.Г. Циганов // Innovative research of legal regulation of public administration: Proceedings of the International Scientific Conference, June 16-17, 2017. Lublin: Fundacja Instytut Sprav Administracji Publicznej, 2017. P.87-90.
 • Циганов О.Г. Якість надання адміністративних послуг у сфері правоохоронної діяльності як один із факторів забезпечення прав людини / О.Г. Циганов // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (м. Київ, 9 груд. 2016 р.) – К.: ДНДІ МВС України, 2016. – 145-150.
 • Циганов О.Г. Напрями удосконалення правового регулювання надання адміністративних послуг у сфері правоохорони / О.Г. Циганов // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р., м. Київ) / Укладачі: О.О. Кравчук, Т.О. Чепульченко, В.Ю. Пряміцин. – К.: ТОВ НВП "Інтерсервіс", 2017. – С. 80-82.
Участь у засіданнях конференцій, круглих столів, семінарів тощо

 1. Підсумкова конференція «Удосконалення законодавчої бази щодо виборчих злочинів та невідворотності покарання». Організатори: Громадська мережа ОПОРА спільно з Міністерством внутрішніх справ та Національною поліцією України. Місце проведення: м. Київ, вул. Хрещатик, 7\11, 2 поверх. (3 березня 2017 року. Свірін М.О.).
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності» (м. Хмельницький, Національна академія прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, 3 березня 2017 року. Лук’янчикова В.Є.).
 3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Детективна діяльність: теоретичні, методичні та практичні проблеми» (м. Дніпро, 24 березня 2017 року. Дрозд В.Г.).
 4. II Всеукраїнська науково-практична конференція «Адміністративне право і процес: історія, сучасність, перспективи розвитку» (м. Кривій Ріг, 24 березня 2017 року. Коллер Ю.С., Циганов О.Г.).
 5. Конференція «Сучасний стан криміналістичного забезпечення досудового розслідування» (м. Київ, ННІ № 2 НАВС. Лук’янчикова В.Є).
 6. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференції «Протидія організованій злочинній діяльності» (м. Одеса, 31 березня 2017 року. Лук’янчикова В.Є.).
 7. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція до Дня науки-2017 на базі ДНДІ МВС України. Формування та підготовка збірника тез (Бочек О.І.).
 8. IX Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 20-22 квітня 2017 року. Свірін М.О.).
 9. Семінар МВС України «Проблематика захисту свідків в Україні» за участю начальника управління захисту свідків поліції Австрії. Місце проведення: вул. Богомольця, 10 (25 квітня 2017 року. Пономаренко А.В.).
 10. Науково-практична конференція «Актуальні аспекти безпеки дорожнього руху в Україні. Стратегія та план дій. Безпека транспортних засобів та їх експлуатація». Місце проведення: м. Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель Козацький (11 травня 2017 року. Коллер Ю.С.).
 11. Круглий стіл «Актуальні проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки дорожнього руху» (м. Кривий Ріг, ДЮІ МВС України, 11 травня 2017 року. Коллер Ю.С., Лук’янчикова В.Є).
 12. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави». Місце проведення: м. Київ, проспект Перемоги, 37, НТТУ «КПІ» (18 травня 2017 року. Бойко І.В., Циганов О.Г.).
 13. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем» (м. Сєверодонецьк, 19 травня 2017 року. Лук’янчикова В.Є.).
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем» (м. Сєверодонецьк, 19 травня 2017 року. Лук’янчикова В.Є.).
 15. Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 19 травня 2017 року. Коллер Ю.С.).
 16. II Международная заочная научная конференция «Актуальные вопросы современной юридической науки: теория, практика, методика» (г. Могилев, Республика Беларусь, 19 мая 2017 года. Бочек О.І., Коллер Ю.С., Пономаренко А.В., Циганов О.Г.).
 17. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з нагоди відзначення Дня науки-2017 в Україні (ДНДІ, м. Київ, 24 травня 2017 року. Бочек О.І., Бурбій А.В., Доля Л.М., Пономаренко А.В.).
 18. Круглий стіл «Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України» (м. Харків, 26 травня 2017 року. Свірін М.О.).
 19. Постійно-діючий семінар «Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії злочинам проти власності, особливо корисливо-насильницьким у сучасних умовах» (м. Миколаїв, 1-3 червня 2017 року. Свірін М.О., Левик В.Д).
 20. VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні наукові дослідження правового регулювання публічного адміністрування» (м. Люблін, Республіка Польща, 16 – 17 червня 2017 року. Циганов О.Г.).
 21. Перший міжнародний Конгрес з питань реформування системи управління безпеки дорожнього руху. Місце проведення: м. Київ, Торгово-промислова палата України, виставково-конгресний зал Grand Hall. (22-23 червня 2017 року. Коллер Ю.С.).
 22. Міжнародна науково-практична конференція «Особливості розвитку публічного та приватного права в Україні» (м. Харків, 21-22 липня 2017 року. Бочек О.І.).
 23. ІІІ Міжнародний круглий стіл, присвячений вшануванню пам’яті видатного вченого, Героя України, академіка Володимира Володимировича Сташиса (м. Чернігів, Академія ДПтС, 7-8 вересня 2017 року. Свірін М.О.).
 24. VIII Форум молодих юристів України. Місце проведення: м. Київ, провулок Рильський, 10, Міністерство юстиції України. (29 вересня 2017 року. Коллер Ю.С.).
 25. Науково-методичний семінар «Удосконалення організації навчального процесу при підготовці фахівців для захисту прав громадян в адміністративному процесі». Доповідь «Методологія викладання дисциплін публічно-правового циклу в зарубіжних країнах (на прикладі Республіки Польща)». Місце проведення: Національний авіаційний університет, Навчально-науковий юридичний інститут, кафедра конституційного і адміністративного права, м. Київ (жовтень 2017 року. Берлач Н.А).
 26. Міжнародна науково-практична конференція «Вороновські читання-2017». Місце проведення м. Чернівці. (3-6 жовтня 2017 року. Рядінська В.О.).
 27. ХІV Міжнародна спеціалізована виставка «Зброя та безпека – 2017», взято участь у семінарі «Проблеми боротьби зі злочинністю та шляхи їх вирішення». Місце проведення: м. Київ, Броварський проспект, 15 (10 жовтня 2017 року. Час проведення: 10:30. Виконавці: працівники НДЛ).
 28. Семінар «Проблеми боротьби зі злочинністю та шляхи їх вирішення» в рамках проведення ХІV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2017», 10 жовтня 2017 року. Виступали:
  • Гаврилюк Л.М. тези доповіді на тему «Особи, які не можуть бути допитані як свідки за Кримінальним процесуальним кодексом України»;
  • Бойко І.В. «Правове регулювання поліцейської діяльності в Україні»;
  • Циганов О.Г. «Сутність, зміст та ознаки поліцейських послуг».
 29. Семінар «Системи автоматичної фото-, відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» в рамках проведення ХІV Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2017», 11 жовтня 2017 року. (Коллер Ю.С.).
 30. Науково-практична конференція «Актуальні аспекти державного управління в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні. Питання безпеки дорожнього руху в умовах децентралізації управління автомобільними дорогами загального користування». Час проведення: 10.00 – 16.00. Місце проведення: готель «Козацький», , вул. Михайлівська, 1/3, м. Київ. (16 листопада 2017 року. Коллер Ю.С.).
 31. XII Міжнародна науково-практична конференція «Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти» (17 листопада 2017 рік, м. Кривий Ріг, ДЮІ МВС України. Коллер Ю.С.).
 32. Міжвідомча науково-практична конференція «Актуальні питання кримінального процесу». Місце проведення – м. Київ, Національна академія внутрішніх справ (24 листопада 2017 року. Дрозд В.Г.).
 33. Міжнародна науково-практична конференція «Публічне та приватне право у формуванні компетентності юриста та фахівця в галузі інтелектуальної власності» (м. Київ, Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія», 15-16 грудня 2017 року).
Новини
Ювілейна V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні та Європейському союзі»
Ювілейна V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми інтелектуальної власності в Україні та Європейському союзі»

Круглий стіл, присвячений викривальній журналістиці та інформаційному забезпеченню антикорупційних розслідувань

Business, Accounting, Management, Banking, Economic Security and Legal Regulation Research (BAMBEL2021)
Business, Accounting, Management, Banking, Economic Security and Legal Regulation Research (BAMBEL2021)
Інформаційна безпека держави, яка веде до перемоги
Інформаційна безпека держави, яка веде до перемоги
Створення уповноваженого органу захисту персональних даних та доступу до публічної інформації
Створення уповноваженого органу захисту персональних даних та доступу до публічної інформації
Цикл наукових заходів у межах співпраці з Луганським державним університетом внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Цикл наукових заходів у межах співпраці з Луганським державним університетом внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Ґендерна рівність у секторі безпеки: плюси, мінуси, підводні камені
Ґендерна рівність у секторі безпеки: плюси, мінуси, підводні камені
Міжвідомчий круглий стіл «Протидія фейкам в Україні як складова інформаційної безпеки держави»
Міжвідомчий круглий стіл «Протидія фейкам в Україні як складова інформаційної безпеки держави»
Панельна дискусія, приурочена до Міжнародного жіночого дня
Панельна дискусія, приурочена до Міжнародного жіночого дня
IV Київський полілог «Антикорупційна криза в Україні: причини, наслідки та уроки»
IV Київський полілог «Антикорупційна криза в Україні: причини, наслідки та уроки»
V Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»
V Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя»
Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя»
Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до правосуддя у контексті реформи децентралізації в Україні»
Загальнонаціональний юридичний форум «Доступ до правосуддя у контексті реформи децентралізації в Україні»
Реалізація державної антикорупційної політики 
в міжнародному вимірі
Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі
Науково-методичний семінар «Психологічні та правові аспекти профілактики насильства в сучасних реаліях»
Науково-методичний семінар «Психологічні та правові аспекти профілактики насильства в сучасних реаліях»
Сучасні тенденції розвитку гендерної політики органів системи МВС
Сучасні тенденції розвитку гендерної політики органів системи МВС
Податкова транспарентність і ера діджіталізації: український погляд на глобальні податкові виклики
Податкова транспарентність і ера діджіталізації: український погляд на глобальні податкові виклики
Cтратегічна сесія за участі членів робочої групи МВС з питань протидії гібридним загрозам у секторі громадської безпеки та цивільного захисту
Cтратегічна сесія за участі членів робочої групи МВС з питань протидії гібридним загрозам у секторі громадської безпеки та цивільного захисту
Круглий стіл на тему «Електронне кримінальне провадження»
Круглий стіл на тему «Електронне кримінальне провадження»
Правові позиції Європейського суду з прав людини та Суду Європейського Союзу. Право на мирне володіння майном: європейський та національний досвід
Правові позиції Європейського суду з прав людини та Суду Європейського Союзу. Право на мирне володіння майном: європейський та національний досвід
10-річчя Східного партнерства: здобутки, виклики, перспективи
10-річчя Східного партнерства: здобутки, виклики, перспективи
Висновки Великої Палати Верховного Суду у цивільних та господарських справах: правовий практикум
Висновки Великої Палати Верховного Суду у цивільних та господарських справах: правовий практикум
Участь у форумі з безпеки на транспорті
Участь у форумі з безпеки на транспорті
Участь у Міжнародній спеціалізованій конференції «Будівництво цілісності та доброчесності під час реформування поліції. Досвід України»
Участь у Міжнародній спеціалізованій конференції «Будівництво цілісності та доброчесності під час реформування поліції. Досвід України»
Про участь у навчальній сесії щодо протидії гендерно-зумовленому та сексуальному насильству
Про участь у навчальній сесії щодо протидії гендерно-зумовленому та сексуальному насильству
Участь працівників Державного науково-дослідного інституту МВС України у науково-практичному семінарі з обговорення методики підготовки наукових робіт до публікації в зарубіжних періодичних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science
Участь працівників Державного науково-дослідного інституту МВС України у науково-практичному семінарі з обговорення методики підготовки наукових робіт до публікації в зарубіжних періодичних виданнях, які входять до наукометричних баз даних Scopus та Web of Science
Участь у правовому практикумі: «Презумпція невинуватості особи – основоположний конституційний принцип у кримінальному судочинстві України»
Участь у правовому практикумі: «Презумпція невинуватості особи – основоположний конституційний принцип у кримінальному судочинстві України»
Про результати наукового стажування у м. Варшава (Республіка Польща)
Про результати наукового стажування у м. Варшава (Республіка Польща)
День прав людини у Верховній Раді України
День прав людини у Верховній Раді України
Участь у Національному форумі з безпеки дорожнього руху
Участь у Національному форумі з безпеки дорожнього руху
Участь у тренінгу та семінарі з питань реалізації Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».
Участь у тренінгу та семінарі з питань реалізації Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека».


Участь у науково-практичній конференції «Актуальні аспекти державного управління в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні. Питання безпеки дорожнього руху в умовах децентралізації управління автомобільними дорогами загального користування»

Участь у першому Конгресі з питань реформування системи управління безпекою дорожнього руху

Участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції «Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави»

Участь у семінарі «Проблематика захисту свідків: європейський досвід»

Участь у науково-практичній конференції «Актуальні аспекти безпеки дорожнього руху в Україні. Стратегія та план дій. Безпека транспортних засобів та їх експлуатації»

Участьу тренінгу «Підвищення ефективності реагування поліції на випадки сексуального та гендерно-обумовленого насильства, а також протидія їх вчиненню»