Вчена рада Інституту

Вчена рада є колегіальним органом управління науковою і науково-технічною діяльністю Державного науково-дослідного інституту МВС України, яка виконує консультативно-дорадчі функції, приймає рішення та розробляє рекомендації в межах компетенції, визначеної Статутом Інституту та Положення про Вчену раду.

Вчена рада Інституту

Кількісний склад членів Вченої ради становить 31 особу. Персональний її склад затверджується наказом ДНДІ МВС України терміном до 5 років.

До складу Вченої ради за посадами входять: директор Інституту, його заступники, учений секретар, голова Ради молодих вчених, а також голова профспілкового комітету (профспілковий представник) Інституту.

Науковий потенціал складу Вченої ради на сьогодні такий: 11 докторів наук, 17 кандидатів наук, 1 член-кореспондент НАПрН України, 9 професорів, 2 доцента, 11 старших наукових співробітників.

Основні завдання вченої ради

  • прийняття рішень і внесення рекомендацій керівництву Інституту щодо розвитку пріоритетних напрямів діяльності ДНДІ, об’єднання зусиль колективу Інституту із забезпечення виконання Конституції України та законів України, постанов і розпоряджень Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України і відповідних нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України з питань наукової, науково-технічної, кадрової діяльності в задоволенні та захисті професійних і соціальних інтересів колективу Інституту, розвитку його громадської активності, свободи наукової творчості, участі в розробці та реалізації державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
  • визначення стратегії розвитку Інституту, перспективних та поточних напрямів організації його наукової і науково-технічної діяльності;
  • організація взаємодії з іншими підрозділами та установами і спрямування зусиль на реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності, виконання завдань, поставлених перед Інститутом щодо дослідження актуальних проблем діяльності МВС України та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – ЦОВВ), у сфері охорони суспільних відносин, пов’язаних із захистом та охороною прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільствата держави, протидії злочинності, забезпеченням публічної безпеки і порядку, безпеки дорожнього руху, а також у сферах захисту державного кордону та охорони суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні, цивільного захисту та міграції (імміграції та еміграції);
  • виявлення значущих для Інституту, МВС України та ЦОВВ тенденцій науково-технічного прогресу, проведення єдиної наукової та науково-технічної політики у сфері управління МВС України (за закріпленими напрямами діяльності);
  • вирішення проблем підготовки наукових кадрів для МВС України та ЦОВВ, стимулювання активності науковців Інституту;
  • розгляд наукових робіт, видача експертних висновків про науковий та науково-технічний рівень розробок за відповідними напрямами (спеціальностями) наукової та науково-технічної діяльності Інституту, експертних висновків для рекомендації до друку.

Організація роботи вченої ради

Вчена рада здійснює свою діяльність за принципами колегіальності, академічної доброчесності, органічного поєднання здобутків науки та практики.

Засідання Вченої ради проводить голова Вченої ради, а за його відсутності – заступник голови.

Вчена рада збирається на засідання не менше одного разу на два місяці. Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання може бути скликане за ініціативою голови або 2/3 від загальної кількості членів Вченої ради.

За дорученням голови Вченої ради організаційне забезпечення з підготовки матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради здійснюють заступники директора Інституту, керівники відповідних структурних підрозділів, робочі комісії, групи спільно із секретаріатом Вченої ради (за участю в разі потреби інших працівників Інституту).

За кожним питанням, винесеним для обговорення на засіданні Вченої ради, готуються довідка (письмова інформація) та проект рішення. До них можуть додаватися також інші документи (висновки перевірки, звіти тощо).

Засідання Вченої ради проводиться за умови, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 від загальної кількості її складу за списком. Рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів, якщо Вчена рада не прийняла рішення про проведення таємного голосування. На підставі рішень Вченої ради директор Інституту видає накази (розпорядження).

Право голосу на засіданні Вченої ради мають тільки її члени. Рішення Вченої ради з кожного питання порядку денного вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів Вченої ради. У разі якщо член Вченої ради не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати до секретаріату Вченої ради відповідні пропозиції у письмовій формі. Думка відсутнього члена Вченої ради з питань порядку денного засідання, яка подана в письмовій формі, розглядається на засіданні Вченої ради і враховується під час голосування. За рівної кількості голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Вченої ради.

Контроль за виконанням рішень Вченої ради може покладатися на директора Інституту та його заступників за напрямами роботи, а також на осіб, які зазначені в рішеннях.

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду Державного науково-дослідного інституту МВС України

ЗВІТ про роботу Вченої ради за 2015 рік

ЗВІТ про роботу Вченої ради за 2016 рік

ЗВІТ про роботу Вченої ради за 2017 рік

ЗВІТ про роботу Вченої ради за 2018 рік

ЗВІТ про роботу Вченої ради за 2019 рік

Новини

Засідання Науково-технічної ради

Про засідання Вченої ради ДНДІ МВС України

Наукова доповідь Ващук Н.Ф. на тему «Дослідження інноваційних технологій в сучасному виробництві спеціального взуття»
Наукова доповідь Ващук Н.Ф. на тему «Дослідження інноваційних технологій в сучасному виробництві спеціального взуття»


Засідання Вченої ради Державного науково-дослідного інституту МВС України

Засідання Вченої ради Інституту
Засідання Вченої ради Інституту