Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі

12 грудня 2019 року відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі», присвячена міжнародному дню боротьби з корупцією, в якій взяли участь представники Державного науково-дослідного інституту МВС України: провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Ярмиш О.Н., начальник науково-дослідного відділу науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Доля Л.М. та старший науковий співробітник цієї ж лабораторії кандидат юридичних наук Гаврилюк Л.В.

Організатори конференції – Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх справ, Консультативна місія ЄС в Україні, Національна академія правових наук України, Громадська спілка «Центр запобігання та протидії корупції». Конференція проводилася в Національній академії внутрішніх справ.

Участь у заході взяли понад 300 фахівців, серед яких: представники дипломатичних установ і місій, профільних комітетів Верховної Ради України, підрозділів МВС і Національної поліції, інших урядових, правоохоронних та антикорупційних інституцій, судових органів й установ, впливових громадських організацій, провідних наукових, науково-експертних установ, закладів вищої освіти, зокрема правоохоронного спрямування.

Відкрив конференцію ректор Національної академії внутрішніх справ доктор юридичних наук, професор, генерал поліції другого рангу Чернєй В.В., який наголосив на важливості та практичній значущості цього заходу, а також зазначив, що корупція в Україні, незважаючи на те, що 2018 року Україна дещо піднялася в рейтингу Індексу сприйняття корупції Transarency International на два бали (результат 32 та 120 місце серед 120 країн), міцно вкорінилася в усіх сферах українського суспільства, набула ознак системного явища, не лише уразила всі життєво важливі сфери суспільства, а й перетворилася на норму життя, стала критичною загрозою демократії та верховенству права. Підкреслено, що Україна знаходиться лише на перехідному етапі подолання корупційних виявів. Зокрема, відсутність узгодженої стратегії між трьома основними потенційними суб’єктами антикорупційної системи – державними інституціями, громадським суспільством і бізнес-середовищем – призвело до нівелювання позитивних спроб у напрямі подолання корупції.

Голова Громадської спілки «Центр запобігання та протидії корупції» Мартиненко В.О. у своєму виступі розповів як було започатковано проведення цих заходів, і що в 2019 року у форматі серії конференцій та антикорупційних круглих столів обговорено широкий спектр питань реалізації державної антикорупційної політики. Зокрема, такі заходи проводилися 17 жовтня 2019 року в Харківському національному університеті внутрішніх справ «Особливості застосування антикорупційного законодавства: від реєстрації до вироку суду», 8 листопада 2019 року – у Львівському державному університеті внутрішніх справ «Теорія і практика протидії злочинності у сучасних умовах», 15 листопада 2019 року у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ «Дискусійні питання застосування антикорупційного законодавства».

У ході конференції розглянуто комплекс питань, пов’язаних із феноменом корупції загалом і в Україні зокрема, а саме: проєкти змін і доповнень до законодавства, рекомендації з практичного здійснення превентивних антикорупційних заходів і засади підготовки кадрів відповідної спеціалізації. Увагу було акцентовано, передусім, на іноземному досвіді. Ішлося про політичні, правові, економічні й організаційні механізми подолання корупції, що успішно функціонують у США, Швеції, Великій Британії, Ізраїлі, Німеччині, Франції, Польщі, Сінгапурі, Японії, Китаї.

Зважаючи на всі проблеми, пов’язані з боротьбою з корупцією, учасниками конференції було зазначено, що потребує розширення система заходів боротьби з корупцією, зокрема вдосконалення антикорупційного законодавчого механізму, посилення інституційної взаємодії між спеціалізованими антикорупційними органами прокуратури, поліції, НАЗК, НАБУ, САП, АРМА та Вищого антикорупційного суду.

Конференцією рекомендовано:

Верховній Раді України:

Опрацювати можливість внесення змін до:

Закону України «Про запобігання корупції» щодо:

- визначення таких термінів, як «клієнтелізм», «фаворитизм», «протекціонізм», «правопорушення, пов’язане з корупцією», «повноваження», «дискреційні повноваження», «можливості, пов’язані з повноваженнями чи становищем» тощо;
- урегулювання статусу уповноважених осіб, відповідальних за реалізацію антикорупційної програми;
- чіткого переліку виняткових випадків можливості розголошення інформації про викривача з урахуванням міжнародних рекомендацій;
- запровадження форми е-повідомлення про відкриття валютного рахунку та вдосконалення наявної форми;
- регламентації процедури перевірки на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
- удосконалення механізму проведення антикорупційної експертизи проєктів законодавчих і підзаконних нормативно-правових актів;

Кримінального, Кримінального процесуального, Податкового кодексів України, законів України «Про Національну поліцію», «Про захист економічної конкуренції» та ін.;
Розробити проєкти: законів України «Про корупцію за кордоном», «Про захист викривачів», Кодексу поведінки державних службовців.

Кабінетові Міністрів України рекомендовано: затвердити загальнонаціональні методики оцінювання рівня корупції відповідно до стандартів ООН; затвердити Антикорупційну стратегію на 2020-2024 роки (адже з 2017 року така Стратегія так і не була затверджена); розробити програму антикорупційної освіти для посадових осіб, запровадити просвітницьку програму щодо виховання нульової толерантності до виявів корупції, ввести елемент антикорупційної освіти в загальноосвітніх закладах і в закладах вищої освіти тощо.

Низка рекомендацій адресована МВС, НАБУ, НАЗК, Верховному Суду, закладам вищої освіти й науково-дослідним установам системи МВС України.

Зокрема, заступник Голови Консультативної місії Європейського Союзу в Україні Фредрік Весслау схвально віднісся до рекомендації запровадити на базі НАВС спеціалізації «Антикорупційний менеджмент», а також запровадити в навчальну дисципліну «Антикорупційне право» спеціального курсу «Основи антикорупційної поведінки поліцейських».

Науково-дослідним установам рекомендовано:
- науково обґрунтувати законодавчу ініціативу із запровадження процедури «колінг офф», що має на меті попередження виникнення корупційних ризиків після звільнення з посад осіб, які займали відповідальне й особливо відповідальне становище, а також посад, пов’язаних із високим корупційним ризиком;
- здійснити науковий аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища ключових антикорупційних органів (органи прокуратури та поліції, НАЗК, НАБУ, АРМА) щодо виявлення чинників корупційних ризиків в їхній організаційно-управлінській діяльності.