Зміни вимог до оформлення статей, які подаються до журналів «Наука і правоохорона» та «Сучасна спеціальна техніка»

Залишається:

Відповідно до Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» і наказу МОН України від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України» наукові статті мають містити такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми і на які опирається автор (автори);
  • виокремлення недосліджених аспектів загальної проблеми, яким присвячено статтю;
  • формулювання мети статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Змінилося:

Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, ORCID, посада, місце роботи (навчання) із зазначенням міста, подаються трьома мовами: українською, російською, англійською.

Ім’я та прізвище автора мають бути транслітеровані відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею».

Заголовок (назву) статті подають трьома мовами: українською, російською, англійською. Назва має містити не більше 90 символів (ураховуючи пробіли).

Анотацію слід подавати розширену (у формі реферату), трьома мовами: українською, російською та англійською. Обсяг анотації – не менше 1800 знаків (без пробілів та абзацних відступів). Вона має бути структурована за логікою опису матеріалу в статті й містити такі елементи:

  • мета (виокремлення недосліджених аспектів порушеної проблематики);
  • методологія (методологічний інструментарій);
  • наукова новизна (основні результати дослідження);
  • висновки (рекомендації, перспективи подальших наукових розвідок).

Анотація не має містити посилань і скорочень, а також дублювати текст статті (відповідно до вимог міжнародних наукометричних баз реферування та індексування). Відповідальність за англомовний переклад покладається особисто на автора.

Текст статті має бути структурованим за зазначеними вище елементами й мати оптимальний обсяг 10–12 сторінок.

Додатково слід оформити бібліографічний опис відповідно до стилю АРА (транслітерований).

Автори несуть повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, а також за відсутність у матеріалах інформації, яка не підлягає відкритій публікації.

Виявлений редакцією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті.