Видавнича діяльність

Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.

ГРАБЕЖІ ТА РОЗБІЙНІ НАПАДИ: КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ

Монографія
Лісниченко Л. В. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Кулика, д-ра юрид. наук, проф. Г. В. Федотової. - Київ : ДНДІ МВС України; Харків : Мачулін, 2021. 244 с., іл.

УДК 343.8:343.71
ISBN 978-617-7902-63-7

У монографії представлене комплексне кримінологічне дослідження грабежів та розбійних нападів. Розглянуто історичний розвиток інституту кримінальної відповідальності за вчинення грабежів та розбійних нападів, розкрито кримінально- правові та кримінологічні засади протидії грабежам та розбійним нападам на сьогодні, досліджено стан наукової розробки проблеми запобігання цим злочинам. Проаналізовано стан та динаміку грабежів та розбійних нападів в Україні за період 1992–2020 років, розкрито притаманні їм тенденції та закономірності. На основі вибіркових масивів заяв та повідомлень, кримінальних справ і правозастосовної практики розроблено комплексну кримінологічну характеристику грабежів і розбоїв, охарактеризовано ознаки місця, часу, способу та обстановки їх вчинення. Встановлено основні кримінологічні ознаки осіб, які вчиняють грабежі та розбійні напади. Визначено комплекс причин та умов, що сприяють вчиненню грабежів та розбійних нападів. На цій основі запропоновано систему найбільш ефективних та дієвих загальносоціальних, спеціально-кримінологічних та індивідуальних заходів запобігання грабежам і розбійним нападам.

Для науковців та практичних працівників правоохоронних органів, викладачів та студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та ад’юнктів закладів вищої освіти. Може бути корисною кримінологам, соціологам, політологам, журналістам і всім тим, хто цікавиться проблематикою запобігання корисливо-насильницькій злочинності.

КРИМІНАЛЬНА СИТУАЦІЯ В УКРАЇНІ: ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ: 2020 РІК

Монографія
Вербенський М. Г., Кулик О. Г., Наумова І. В.; за заг. ред. М. Г. Вербенського. Вінниця: ТВОРИ, 2021. 144 с..

УДК 343.97
ISBN 978-966-949-885-4

У монографії досліджуються тенденції та закономірності кримінальних правопорушень в Україні за період 2013–2020 рр. Здійснено кримінологічний аналіз кримінальних правопорушень в цілому та окремих їх видів, територіальної поширеності кримінальних правопорушень в Україні, особи правопорушника та особи потерпілого. При проведенні дослідження використано весь обсяг даних державної статистики кримінальних правопорушень в Україні за вказаний період.

Для науковців і практичних працівників правоохоронних органів, викладачів і студентів, курсантів, слухачів, аспірантів та ад’юнктів закладів вищої освіти. Може бути корисною соціологам, політологам, журналістам, всім, хто цікавиться проблемою злочинності та запобігання їй.

ПСИХОЛОГО-ПРАВОВА ПРОФІЛАКТИКА НАСИЛЬСТВА В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Методичні рекомендації
упор.: В.П. Остапович, Ю.Ю. Бойко-Бузиль, В.І. Барко та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. В.О. Криволапчука. Київ: "Видавництво Людмила", 2020. 148 с.

УДК 159.922 - 057.874
ISBN 978-617-7974-12-2

У методичних рекомендаціях розкрито особливості проявів різних видів насильницької поведінки в учнівському середовищі, причини її формування та наслідки. Викладено результати аналізу нормативноправового забезпечення захисту дітей від насильства. Запропоновано психодіагностичний інструментарій для виявлення проявів насильства в шкільних колективах, дослідження індивідуальної схильності до насильницької поведінки неповнолітніх, а також психологічні рекомендації для роботи із жертвами насильства та кривдниками.

Видання призначене для працівників правоохоронних органів, психологів, учителів, батьків та всіх, кого турбують проблеми насильства в учнівському середовищі.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Київ, 30 жовтня 2020 року)
Колектив авторів. Київ : ДНДІ МВС України, 2020. 267 с.

УДК 159.9:351.74.08
А43

У збірнику представлено наукові доповіді, що висвітлюють актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів. Наведено результати наукових досліджень і практичних упроваджень, можливі шляхи вдосконалення означеного напряму з метою узгодження взаємодії між науковими та практичними установами щодо проведення відповідної роботи для підвищення ефективності діяльності правоохоронної системи. Матеріали конференції можуть бути корисними науковцям та практикам, викладачам закладів вищої освіти, психологам, працівникам кадрових служб і керівникам структурних підрозділів системи органів МВС України.

Матеріали викладено в авторській редакції з незначною коректурою. Відповідальність за їхню якість, достовірність, а також відсутність у них відомостей, що становлять державну таємницю та інформацію для службового користування, несуть автори.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ НА ПОЯВУ Й ПОШИРЕННЯ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

Збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції(заочна)
(Київ, 18 вересня 2020 року)
Упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Рядінська, Ю.Б. Ірха, О.І. Бочек. Київ : ДНДІ МВС України, 2020. 609 с.

УДК 343.6:343.226(477)
А43

Методичні рекомендації присвячені питанням українськомовної адаптації поширених, достатньо валідних і надійних психодіагностичних методик у межах вдосконалення системи професійного добору і призначення на посади персоналу Національної поліції України. Представлено українськомовні тексти опитувальників і тестів, інструкції щодо їх використання, ключі для підрахунку результатів, середньонормативні показники для загальної вибірки, науково обґрунтовані стандартизовані тестові норми.

Доповіді відтворені безпосередньо з оригіналів тез авторів, які несуть відповідальність за їх науковий зміст. Організаційний комітет залишає за собою право не поділяти думку авторів.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За матеріалами XVI Міжнародної спеціалізованої виставки “Зброя та безпека - 2019” та XXIV Міжнародної виставки індустрії безпеки “Безпека 2019”
Збірник тез
Упоряд.: В.О. Криволапчук, І.В. Опришко, Д.В. Смерницький та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.Г. Вербенського.
Київ: ДНДІ МВС України, 2020. 372 с.

УДК 351.741(477)
А43

Видання ознайомлює читача з актуальними питаннями вдосконалення правоохоронної діяльності, які розглядалися на семінарах під час проведення ХѴІ Міжнародної спеціалізованої виставки “Зброя та безпека - 2019”, та містить інформаційно-довідкові матеріали щодо засобів спеціальної техніки, бронезахисту, спецтранспорту та форменого обмундирування, представлених на зазначеному виставковому форумі та XXIV Міжнародній виставці індустрії безпеки “Безпека 2019”.

Розраховано на науковців, працівників поліції, працівників органів системи МВС та інших правоохоронних органів України.