Видавнича діяльність

Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції
(м. Київ, 30 жовтня 2020 року)
Колектив авторів. Київ : ДНДІ МВС України, 2020. 267 с.

УДК 159.9:351.74.08
А43

У збірнику представлено наукові доповіді, що висвітлюють актуальні проблеми психологічного забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів. Наведено результати наукових досліджень і практичних упроваджень, можливі шляхи вдосконалення означеного напряму з метою узгодження взаємодії між науковими та практичними установами щодо проведення відповідної роботи для підвищення ефективності діяльності правоохоронної системи. Матеріали конференції можуть бути корисними науковцям та практикам, викладачам закладів вищої освіти, психологам, працівникам кадрових служб і керівникам структурних підрозділів системи органів МВС України.

Матеріали викладено в авторській редакції з незначною коректурою. Відповідальність за їхню якість, достовірність, а також відсутність у них відомостей, що становлять державну таємницю та інформацію для службового користування, несуть автори.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВПЛИВУ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ НА ПОЯВУ Й ПОШИРЕННЯ ГЕНДЕРНО ОБУМОВЛЕНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

Збірник тез наукових доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції(заочна)
(Київ, 18 вересня 2020 року)
Упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Рядінська, Ю.Б. Ірха, О.І. Бочек. Київ : ДНДІ МВС України, 2020. 609 с.

УДК 343.6:343.226(477)
А43

Методичні рекомендації присвячені питанням українськомовної адаптації поширених, достатньо валідних і надійних психодіагностичних методик у межах вдосконалення системи професійного добору і призначення на посади персоналу Національної поліції України. Представлено українськомовні тексти опитувальників і тестів, інструкції щодо їх використання, ключі для підрахунку результатів, середньонормативні показники для загальної вибірки, науково обґрунтовані стандартизовані тестові норми.

Доповіді відтворені безпосередньо з оригіналів тез авторів, які несуть відповідальність за їх науковий зміст. Організаційний комітет залишає за собою право не поділяти думку авторів.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

За матеріалами XVI Міжнародної спеціалізованої виставки “Зброя та безпека - 2019” та XXIV Міжнародної виставки індустрії безпеки “Безпека 2019”
Збірник тез
Упоряд.: В.О. Криволапчук, І.В. Опришко, Д.В. Смерницький та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.Г. Вербенського.
Київ: ДНДІ МВС України, 2020. 372 с.

УДК 351.741(477)
А43

Видання ознайомлює читача з актуальними питаннями вдосконалення правоохоронної діяльності, які розглядалися на семінарах під час проведення ХѴІ Міжнародної спеціалізованої виставки “Зброя та безпека - 2019”, та містить інформаційно-довідкові матеріали щодо засобів спеціальної техніки, бронезахисту, спецтранспорту та форменого обмундирування, представлених на зазначеному виставковому форумі та XXIV Міжнародній виставці індустрії безпеки “Безпека 2019”.

Розраховано на науковців, працівників поліції, працівників органів системи МВС та інших правоохоронних органів України.

МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Методичні рекомендації
В.О. Криволапчук. А.С. Сизоненко, В.П. Остапович. В.І. Барко. Київ: Видавництво Людмила, 2019. 78 с.

ISВN 978-617-7828-38-8

Методичні рекомендації присвячені питанням українськомовної адаптації поширених, достатньо валідних і надійних психодіагностичних методик у межах вдосконалення системи професійного добору і призначення на посади персоналу Національної поліції України. Представлено українськомовні тексти опитувальників і тестів, інструкції щодо їх використання, ключі для підрахунку результатів, середньонормативні показники для загальної вибірки, науково обґрунтовані стандартизовані тестові норми.

Методичні рекомендації можуть застосовуватися практичними психологами та фахівцями поліцейських комісій при доборі та атестації персоналу поліції.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ОБМЕЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ

(для поліцейських, прокурорів, державних службовців та посадових і службових осіб Національної поліції України і органів прокуратури України) / За ред. М. Г. Вербенського. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 302 с.

ISВN 978-966-992-121-5

У виданні представлені науково-методичні рекомендації з питань застосування антикорупційного законодавства України щодо обмеження одержання подарунків спеціальними суб’єктами. Визначено генезис поняття «подарунок» та його співвідношення з поняттям «дарунок», «пожертва», «неправомірна вигода» тощо. Досліджено різновиди подарунків, їх предмети, існуючі заборони та обмеження для їх одержання. Вказано на особливості декларування подарунків та їх оподаткування. Визначено загальні підстави притягнення спеціальних суб’єктів за порушення обмежень антикорупційного законодавства щодо одержання подарунків

Досліджено міжнародний досвід обмеження отримання подарунків спеціальними суб’єктами. Узагальнено судову практику у справах про притягнення таких суб’єктів до адміністративної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства України в частині одержання подарунків. Розроблено типовий алгоритм дій та зразки документів реагування у разі виявлення чи отримання спеціальним суб’єктам матеріальних чи нематеріальних активів, які можуть бути кваліфіковані як порушення антикорупційного законодавства.

Науково-методичні рекомендації розраховані для використання у практичній діяльності поліцейських, прокурорів, державних службовців та посадових і службових осіб Національної поліції України і органів прокуратури України, інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наукових та науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, які цікавляться питаннями запобігання та протидії корупції в Україні.

СУЧАСНІ КРИМІНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: МЕТОДИ, НАПРЯМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Матеріали Міжнародного науково-практичного круглого столу (м. Київ, 14 листопада 2019 року). Київ: ДНДІ МВС України, 2019. 185 с.

УДК 343.9.018

C89

У збірнику тез доповідей висвітлено проблеми розроблення та застосування сучасних методів кримінологічних досліджень, теоретичних і практичних результатів вітчизняних й зарубіжних досліджень злочинності, факторів, що її зумовлюють, а також перспектив Ix подальшого розвитку. Подано низку рекомендацій щодо вдосконалення методів і напрямів кримінологічних досліджень злочинності в Україні.

Видання корисне для слухачів закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, науковців, практиків та всім, хто цікавиться цією проблематикою.

Матеріали викладено в авторській редакції з незначними коректорськими правками. Відповідальність за іхню якість, а також відсутність у них відомостей, що становлять державну таємницю та службову інформацію, несуть автори.