Видавнича діяльність

Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.

ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВА В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Науково-практичний посібник


УДК 159.922 - 057.874
П 86
ISBN 978-617-555-058-8

© ДНДІ МВС України, 2022
Остапович В.П., Процик Л.С., Бойко-Бузиль Ю.Ю. та ін.

Психологічні та правові основи профілактики насильства в учнівському середовищі: наук-практ. пociб. / авт. кол: B.П. Остапович, Л.С. Процик, Ю.Ю. Бойко-Бузиль та ін; за заг ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженого юриста України В.О. Криволапчука. Київ: Видавництво Людмила, 2022. 156 с.

Науково-практичний посібник розкриває правові засади та соціально- психологічні підходи до розуміння явища насильства в учнівському середовищі. Викладено результати нормативно-правового та психологічного аналізу проявів насильницької поведінки в учнівському середовищі, причин їх формування тa наслідків. Запропоновано діагностичний інструментарій для вивчення тa психологічні рекомендації щодо превенції випадків насильства в учнівському середовищі. Посібник призначений для використання в науковій та освітній діяльності, практичній діяльності працівників ювенальної поліції, психологів, учителів.


ВИКОРИСТАННЯ АДАПТОВАНИХ ЗАРУБІЖНИХ ПСИХОДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК У НАЦІОНАЛЬНІЙ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Психологічний практикум


УДК 159.9:351.74 (477)
О76
ISBN 978-617-555-086-1

© ДНДІ МВС України, 2022
Остапович В.П., Барко В.І., Барко B.B.

Використання адаптованих зарубіжних психодіагностичних методик у Національній поліції України: психол. практ. / авт. кол.: В.П. Остапович, ВІ. Барко, В.В. Барко; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуженого юриста України В.О. Криволапчука. Київ: "Видавництво Людмила", 2022. 264 c.

Психологічний практикум присвячений використанню адаптованих валідних і надійних зарубіжних психодіагностичних методик з метою оптимізації системи професійного психологічного вивчення особистості працівників Національної поліції У країни як важливої складової системи психологічного забезпечення їх службової діяльності. Авторами представлені українськомовні тексти опитувальників, наведені інструкції, ключі для підрахунку результатів, середньонормативні показники і стандартизовані тестові норми. Психологічний практикум може використовуватися практичними психологами МВС України та фахівцями поліцейських комісій при доборі та атестації працівників поліції, а також у навчальному процесі закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання.


ЗБІРНИК ТЕЗ
ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО МІЖВІДОМЧОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ФОРУМУ «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ»

(м. Київ, 30 травня 2023 року)


УДК 159.9:355.1
З-12

© Колектив авторів, 2023

Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України: збірник тез доп. ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 травня 2023 р.). Київ: ДНДІ МВС України, 2023. 222 с.

У збірнику представлено результати наукових досліджень із питань забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України, зокрема розкрито специфіку надання психологічної допомоги в умовах війни, особливості психологічної підтримки захисників та захисниць України, психологічного супроводу ветеранів війни та членів їхніх сімей, феномен колабораціонізму тощо. Публікується за матеріалами роботи ІІ Всеукраїнського міжвідомчого психологічного форуму «Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України», проведення якого організовано Державним науково-дослідним інститутом МВС України (30 травня 2023 року). Видання може зацікавити науковців, практиків, представників органів державної влади, працівників правоохоронних органів, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти.


АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАБОРОНИ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Монографія

УДК 342.95:351.74(477)
A 72
ISBN 978-617-552-327-8

М.Г. Вербенський, В.О. Рядінська, Ю.Б. Ірха та ін.

Антикорупційні заборони та обмеження в діяльності Національної поліції України: монографія / М.Г. Вербенський, В.О. Рядінська, Ю.Б. Ірха та ін. Вінниця: ТОВ “ТВОРИ”, 2022. 444 с.

У монографії проаналізовано загальнотеоретичні засади застосування заборон і обмежень для запобігання корупції, визначено особливості правового статусу працівників Національної поліції України, на яких розповсюджуються антикорупційні заборони та обмеження. Досліджено антикорупційні заборони та обмеження в їх діяльності. Отримані висновки дозволяють не лише засвідчити окремі недоліки в правовому регулюванні антикорупційних заборон та обмежень в діяльності працівників Національної поліції України на сучасному етапі, але й виявити причини їх виникнення й визначити напрями вдосконалення такого регулювання. Монографія може бути корисною для працівників поліції, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів, курсантів та студентів юридичних вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться та небайдужий до проблем правового регулювання антикорупційних заборон та обмежень в Україні.


НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ОБМЕЖЕННЯ ОДЕРЖАННЯ ПОДАРУНКІВ

(для поліцейських, прокурорів, державних службовців та посадових і службових осіб Національної поліції України і органів прокуратури України) / За ред. М. Г. Вербенського. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2020. – 302 с.

ISВN 978-966-992-121-5

У виданні представлені науково-методичні рекомендації з питань застосування антикорупційного законодавства України щодо обмеження одержання подарунків спеціальними суб’єктами. Визначено генезис поняття «подарунок» та його співвідношення з поняттям «дарунок», «пожертва», «неправомірна вигода» тощо. Досліджено різновиди подарунків, їх предмети, існуючі заборони та обмеження для їх одержання. Вказано на особливості декларування подарунків та їх оподаткування. Визначено загальні підстави притягнення спеціальних суб’єктів за порушення обмежень антикорупційного законодавства щодо одержання подарунків

Досліджено міжнародний досвід обмеження отримання подарунків спеціальними суб’єктами. Узагальнено судову практику у справах про притягнення таких суб’єктів до адміністративної відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства України в частині одержання подарунків. Розроблено типовий алгоритм дій та зразки документів реагування у разі виявлення чи отримання спеціальним суб’єктам матеріальних чи нематеріальних активів, які можуть бути кваліфіковані як порушення антикорупційного законодавства.

Науково-методичні рекомендації розраховані для використання у практичній діяльності поліцейських, прокурорів, державних службовців та посадових і службових осіб Національної поліції України і органів прокуратури України, інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, наукових та науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, які цікавляться питаннями запобігання та протидії корупції в Україні.