ДНДІ МВС УКРАЇНИ
 -˲  ̲Ͳ вͲ      -
ОФІЦІЙНИЙ ВЕБ-САЙТ
01011, м. Київ, пров. Євгена Гуцала, 4А
 IJ
   Вчена рада ДНДІ є колегіальним дорадчим органом управління науковою та науково-технічною діяльністю Інституту і функціонує відповідно до Статуту ДНДІ МВС України та Положення про Вчену раду. Визначений Статутом кількісний склад становить 31 особа. Відповідно до вимог Закону України «Про наукову та науково- технічну діяльність» три чверті складу Вченої ради становлять виборні наукові працівники. Решта її членів призначається наказом начальника Інституту і входить до складу Вченої ради за посадою.    Науковий потенціал складу Вченої ради такий: 6 – докторів наук, 17 – кандидатів наук, 1 – член-кореспондент НАПрН України, 6 професорів, 5 доцентів, 10 старших наукових співробітників. Науковий потенціал Вченої ради Інституту дозволяє всебічно аналізувати проблеми за напрямами діяльності Інституту.    Вчена рада Інституту: визначає перспективні напрями наукової і науково-технічної діяльності; здійснює наукову і науково-технічну оцінку тематики та результатів науково-дослідних робіт; розглядає та затверджує щорічні плани наукових досліджень та наукової діяльності; заслуховує звіти наукових працівників про роботу над дисертаціями; затверджує теми дисертацій здобувачів, їх наукових керівників (консультантів); результати атестації наукових працівників; рекомендує до друку наукові та методичні видання Інституту; наукові роботи співробітників для участі у різних конкурсах.      Вчена рада вирішує і інші питання діяльності Інституту, визначені його статутом, зокрема на її засіданнях розглядаються звіти про діяльність.