Видавнича діяльність

Одним із напрямків діяльності ДНДІ МВС України є видавнича справа, головним завданням якої є поширення наукового доробку та перспективних досліджень в галузях права, психології, кримінології та криміналістики, боротьби з економічною злочинністю, технічного захисту інформації, проблемами створення озброєння тощо.

Філерська служба в Російській імперії: Документи та матеріали (друга половина ХІХ ст. – 1917 р.) : / відп. ред. О.Н. Ярмиш, В.М. Чисніков; авт.-упоряд. В.М. Чисніков; упоряд. Т.О. Проценко, С.Г. Лаптєв. – К. : «МП Леся», 2010. – 656 с. Бібліогр. с. 638–644, іл.

ISBN 966-8126-61-3

У збірнику вперше в історико-правовій літературі наведено широкий комплекс різноманітних документів та матеріалів, що розкривають діяльність служби зовнішнього спостереження оперативно-розшукових та охоронних структур Російської імперії.

Для курсантів, слухачів, ад’юнктів та викладачів юридичних факультетів ВНЗ України, на яких вивчають історію органів внутрішніх справ та спецслужб, теорію і практику ОРД, а також для працівників правоохоронних органів, що займаються оперативно- розшуковою й охоронною діяльністю.

Видання буде цікавим і для широкого кола читачів, які мають можливість ознайомитися з матеріалами таємного спостереження царської «охоронки» за відомими особами: Л.М. Толстим, В.Г. Короленком, В.В. Маяковським, С.О. Єсеніним, С.Ю. Вітте, Григорієм Распутіним та ін.

Чисніков В.М.

Сискна поліція на Україні за часів Російської імперії (1880–1917 рр.): історико-правове дослідження : у 2-х кн.

Кн. 1. Документи і матеріали : навч. посіб. / В.М. Чисніков. – К. : НікаНова, 2011. – 939 с. Бібліогр., іл.

ISBN 978-966-2526-34-9

У навчальному посібнику вперше в історико- правовій літературі наведене широке коло документів і матеріалів, що відтворюють основні етапи організації та діяльності сискної поліції в Україні (1880-1917 рр.). Висвітлюються оперативно-розшукові, криміналістичні та кримінально-процесуальні аспекти діяльності сискної поліції в боротьбі з професійною злочинністю. Більшість архівних документів вводяться до наукового обігу вперше.

Рекомендовано викладачам, слухачам, курсантам і студентам вищих навчальних закладів України при вивченні окремих тем зі спецкурсів історії органів внутрішніх справ, історії держави і права України, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності. Книга також розрахована на працівників органів внутрішніх справ і читачів, які цікавляться історією України, діяльністю правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю.

Інтелектуальна власність: правове забезпечення в Україні / упор. М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, І.П. Катеринчук та ін. – К. :ДНДІ МВС України, 2014. – 468 с.

У навчально-довідковому посібнику розглянуто й систематизовано міжнародні стандарти, законодавство України та відомчі нормативно-правові акти щодо забезпечення прав на об’єкти інтелектуальної власності в Україні.

Посібник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних служб, науковців, викладачів, курсантів і слухачів відомчих закладів освіти системи МВС.

Наукова і науково-технічна діяльність: правове забезпечення в Україні : навч.-довідков посіб. / упоряд. М.Г. Вербенський, Т.О. Проценко, О.І. Логвиненко та ін. – К. : ДНДІ МВС України, 2014. – 748 с.

ISBN 978-966-8768-60-6

У навчально-довідковому посібнику розглянуто й систематизовано міжнародні нормативні документи, законодавство України та відомчі нормативно-правові акти стосовно правового забезпечення наукової і науково-технічної діяльності.

Посібник розрахований на працівників органів державної влади, правоохоронних органів, науковців, викладачів, слухачів відомчих закладів освіти системи МВС.

Смерницький Д.В. Адміністративно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України : монографія / Д.В. Смерницький ; за заг. ред. д.ю.н., проф. К.І. Бєлякова. – К. : ДНДІ МВС України, 2014. –252 с.

Монографія є науковим дослідженням проблем правового забезпечення інтелектуальної власності в органах та підрозділах внутрішніх справ України. Автором проаналізовано теоретико-методологічні засади прав інтелектуальної власності, запропоновано концептуальні основи та науково-обґрунтовані, практичні шляхи вдосконалення механізму їх адміністративно-правового забезпечення в системі МВС України.

Розраховано на фахівців у галузі права, соціального управління, науковців, викладачів, студентів, слухачів, аспірантів та ад’юнктів вищих навчальних закладів освіти юридичного профілю, працівників правоохоронних органів, державних службовців, які цікавляться проблемою забезпечення прав на об’єкти інтелектуальної власності, а також монографія може мати практичний інтерес для фахівців центральних органів виконавчої влади при побудові в органах, на підприємствах, в установах організаційної системи по забезпеченню права на створені об’єкти інтелектуальної власності.

Попередня123456Наступна Документи Міністерства внутрішніх справ